Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 08/05 – Vượt Khỏi Sự Nắm Chặt Của Chúng Ta

Ngày 08/05 – Vượt Khỏi Sự Nắm Chặt Của Chúng Ta

“Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ…” (Châm ngôn 29:18)

Có một sự khác nhau giữa sự nắm giữ một nguyên tắc và có một khải tượng. Một nguyên tắc không đến từ nguồn cảm hứng đạo đức, nhưng một khải tượng đến từ nguồn cảm hứng đó. Những người hoàn toàn bị thu hút bởi các nguyên tắc lý tưởng rất ít khi làm được một việc gì. Ý kiến cá nhân của một người về Đức Chúa Trời và đặc tính của Ngài có thể chỉ được người đó dùng để bênh vực mình và làm cho sự cố ý xao lãng bổn phận của mình trở nên hợp lý. Giô-na cố gắng biện hộ cho sự không vâng lời của ông bằng cách nói với Đức Chúa Trời, “Tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhơn từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ” (Giô-na 4:2). Cũng vậy, có thể tôi cũng có ý kiến rất đúng về Đức Chúa Trời và đặc tính của Ngài, và có thể chính đó cũng là lý do tại sao tôi không làm bổn phận của tôi. Tuy nhiên bất cứ nơi nào có một khải tượng, thì cũng có một đời sống của sự ngay thẳng và chân thật, bởi vì khải tượng mang đến cho tôi sự kích thích về đạo đức.

Các nguyên tắc lý tưởng riêng của chúng ta thực ra có thể đưa chúng ta vào tình trạng hư hao. Hãy tra xét điều kiện thiêng liêng của chính bạn để thấy rõ bạn có một khải tượng, hay chỉ là các nguyên tắc.

Ô, một người cần vượt khỏi sự nắm giữ của mình,
Nếu không thiên đường dành để làm chi? (**)

“Đâu thiếu sự mặc thị [hay khải tượng có tính chất tiên tri]…” Một khi chúng ta bị khuất khỏi mắt Đức Chúa Trời, chúng ta bắt đầu liều lĩnh. Chúng ta làm ngơ đối với một vài ngăn trở của các sinh hoạt mà chúng ta biết là sai. Chúng ta để sự cầu nguyện qua một bên và thôi không còn thấy các khải tượng của Đức Chúa Trời trong các công việc nhỏ của đời sống nữa. Chúng ta bắt đầu hành động theo sáng kiến riêng của chúng ta. Nếu chúng ta hoàn toàn tự tin nơi chúng ta và làm các công việc chỉ theo sáng kiến riêng của mình và không mong đợi Đức Chúa Trời bước vào nội cuộc với chúng ta, thì chúng ta đang đi trên con đường xuống dốc. Chúng ta bị mất khải tượng. Thái độ của chúng ta hôm nay có phải là thái độ thể hiện khải tượng chúng ta có từ Đức Chúa Trời không? Chúng ta có đang trông đợi Ngài làm các việc lớn hơn hết các việc mà Ngài đã từng làm trước đây không? Quan điểm về thiêng liêng của chúng ta có được tươi mới và đầy sức sống không?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons