Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 12/05 – Thói Quen Gìn Giữ Một Lương Tâm Sáng Suốt

Ngày 12/05 – Thói Quen Gìn Giữ Một Lương Tâm Sáng Suốt

“…Gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người” (Công vụ các sứ đồ 24:16)

Mạng lệnh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thực ra là các mạng lệnh ban cho sự sống của Con Ngài đang ngự bên trong chúng ta. Kết quả là các mạng lệnh đó đến với bản chất loài người chúng ta mà Con Đức Chúa Trời vừa được hình thành bên trong (xem Ga-la-ti 4:19), mạng lệnh của Ngài là các mạng lệnh rất khó. Nhưng chúng sẽ trở nên dễ dàng cách tuyệt diệu một khi chúng ta vâng lời.

Lương tâm là khả năng bên trong con người tôi gắn liền với trình độ cao nhất mà tôi hiểu được, và từ đó nó tiếp tục nhắc nhở tôi điều mà trình độ đó đòi hỏi tôi phải làm theo. Đây chính là con mắt của linh hồn nhìn lên Đức Chúa Trời hoặc hướng về các sự việc được chúng ta xem như thuộc về tiêu chuẩn sống cao nhất. Điều nầy giải thích tại sao lương tâm của mỗi người khác nhau. Nếu tôi có thói quen tiếp tục giữ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời trước mặt tôi, thì lương tâm tôi sẽ luôn luôn điều khiển tôi theo luật pháp trọn vẹn của Đức Chúa Trời và chỉ cho tôi điều tôi phải làm. Vấn đề là, liệu tôi có vâng lời không? Tôi phải cố gắng giữ lương tâm tôi luôn được nhạy cảm để tôi có thể sống không làm cho một ai bị mất lòng. Tôi cần phải sống trong sự hoà hợp trọn vẹn với Con Đức Chúa Trời để tâm thần tôi cứ được làm mới lại trong mỗi hoàn cảnh của đời sống, và để tôi có thể nhanh chóng “thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2; cũng xem Ê-phê-sô 3:23).

Đức Chúa Trời luôn luôn dạy dỗ chúng ta đến tận chi tiết cuối cùng. Tai tôi có nhạy đủ để ngay cả nghe được tiếng thì thầm nhỏ nhất của Đức Thánh Linh, để nhờ đó tôi biết được việc gì tôi phải làm không? “Chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời…” (Ê-phê-sô 4:30). Ngài không nói với chúng ta với giọng của sấm sét – tiếng nói Ngài vô cùng êm nhẹ đến đỗi dễ làm cho chúng ta bỏ qua. Và điều duy nhất để gìn giữ lương tâm chúng ta luôn bén nhạy đối với Ngài là thói quen mở tấm lòng mình ra trước mặt Đức Chúa Trời. Khi bạn bắt đầu tranh luận, hãy lập tức dừng lại. Đừng nên hỏi, “Tại sao tôi không thể làm điều đó?” Bạn đang bước trật khỏi lối đi chính đáng. Sẽ không thể có sự tranh luận một khi lương tâm bạn nói với bạn. Bất luận việc đó là việc gì – hãy dẹp bỏ nó ngay, và cũng phải biết chắc bạn đang giữ cái nhìn của nội tâm bạn luôn luôn sáng suốt.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons