Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 18/05 – “Từ Một Vật Hư Nát Tôi Vùng Lên”

Ngày 18/05 – “Từ Một Vật Hư Nát Tôi Vùng Lên”

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ?” (Rô-ma 8:35)

Đức Chúa Trời không hề giữ các con cái Ngài được miễn khỏi các khó khăn; nhưng Ngài hứa, “Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người…” (Thi thiên 91:15). Mặc cho các khó khăn rõ rệt và trầm trọng bao nhiêu đi nữa; không có gì có thể phân cách người đó khỏi tình tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. “Trong mọi sự đó, chúng ta … thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37). Ở đây, Phao-lô không đề cập đến những sự việc trong tưởng tượng, nhưng là những sự việc rất thực tế đầy nguy hiểm. Và ông nói rằng chúng ta là những “người chiến thắng phi thường” giữa các nghịch cảnh đó, không phải nhờ tài năng khôn khéo của chúng ta, cũng không phải do tính can đảm của chúng ta, nhưng bởi vì không có bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến mối tương giao thiết yếu của chúng ta với Đức Chúa Trời qua Cưú Chúa Giê-su Christ. Tôi cảm thấy rất tiếc cho một Cơ đốc nhân mà đời sống họ không ở trong các hoàn cảnh [khó khăn] để qua đó người đó có thể nói lên lòng ước muốn nếu các khó khăn đó đã không xảy ra.

“Hoạn nạn chăng…?” Hoạn nạn không bao giờ là một sự kiện được hoan nghinh nồng nhiệt cả; nhưng bất cứ điều gì – kiệt sức, bực dọc, hay chỉ đơn giản là bất cứ điều gì gây nên sự yếu đuối – đều không thể “phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ.” Không bao giờ để cho các khó khăn hay “sự lo lắng về đời nầy” ngăn trở bạn nhớ rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn (Ma-thi-ơ 13:22).

“Khốn cùng chăng…?” Tình yêu thương của Đức Chúa Trời có thể tiếp tục nắm chặt chúng ta không, dù mọi người và mọi sự chung quanh dường như nói lên rằng tình yêu thương Ngài chỉ là một sự dối trá, và không có điều gì gọi là công nghĩa cả?

“Đói khát chăng…?” Chúng ta có thể không những chỉ tin nơi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng cũng còn “thắng hơn bội phần,” ngay cả lúc chúng ta kiệt sức vì đói khát không?
Ngay cả nếu Chúa Giê-su Christ là một người ngụy biện, đã lừa dối chính Phao-lô, hoặc nữa có một vài sự việc khác thường xảy ra cho một vài người là người đang nắm chặt lấy tình yêu của Đức Chúa Trời khi mà sự may mắn thấy hoàn toàn nghịch lại với họ. Phương pháp thực tế nhất là yên lặng khi đối mặt với từng mỗi sự việc nầy khi chúng xuất hiện nghịch lại. Chỉ có một điều đáng kể trên hết mọi sự – tình yêu của Đức Chúa Trời trong Cưú Chúa Giê-su Christ. “Từ một vật hư nát tôi vùng lên” và mỗi lần đều như vậy.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons