Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 20/05 – Có Một Đức Tin Phi Lý Nơi Đức Chúa Trời

Ngày 20/05 – Có Một Đức Tin Phi Lý Nơi Đức Chúa Trời

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33)

Khi chúng ta đọc kỹ những lời nầy của Chúa Giê-su, chúng ta nhận ra ngay một tinh thần vô cùng cách mạng mà tai loài người chưa bao giờ nghe đến. “Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời…” Ngay cả đối với các đầu óc thiêng liêng nhất trong vòng chúng ta cũng đều có các lý luận tuyệt đối ngược lại, bằng cách nói lên, “Nhưng tôi phải sinh sống; tôi phải làm ra một số tiền nào đó; tôi phải có đủ mặc; tôi phải có đủ ăn.” Mối quan tâm trọng đại của đời sống chúng ta không phải là vương quốc của Đức Chúa Trời nhưng là làm cách nào để có thể lo cho sự sống chúng ta. Chúa Giê-su đổi ngược thứ tự nầy lại bằng cách dạy chúng ta trước hết hãy tạo tình giao hưũ tốt đẹp với Đức Chúa Trời, giữ cho tình tương giao nầy trở nên là mối quan tâm bậc nhất của đời sống chúng ta, và đừng bao giờ đặt lòng quan tâm chúng ta vào các sự săn sóc khác của đời sống.

“…Đừng vì sự sống mình mà lo ” (6:25). Cưú Chúa chỉ cho chúng ta thấy đối với quan điểm của Ngài thì thật rất vô lý nếu chúng ta cứ lo lắng, nôn nóng về cách nào chúng ta sẽ sống. Chúa Giê-su không hề nói rằng một người hoàn toàn không có chút suy nghĩ nào về bất cứ điều gì trong đời sống mình là một người được phước – không, người đó là một người dại dột. Nhưng Chúa Giê-su thật đã dạy rằng môn đồ của Ngài phải cương quyết lấy sự tương giao với Đức Chúa Trời làm mục đích tiến bước của đời sống mình, và trong sự thận trọng hãy để mình được thảnh thơi về mọi sự khác so với mục đích tương giao với Đức Chúa Trời. Tóm lại, Chúa Giê-su nói, “Đừng lấy đồ ăn và thức uống làm điều kiện kiểm soát đời sống bạn, nhưng hãy nhắm mục đích bạn trực tiếp với Đức Chúa Trời.” Có một số người không cẩn thận về sự ăn uống hằng ngày của họ, và vì cớ đó họ trở nên bệnh hoạn; họ không cẩn thận về cách ăn mặc của họ, không cần thiết được nhìn thấy theo tư cách mà họ đáng phải có; họ không cẩn thận về các sự việc của họ thuộc trên đất nầy, và Đức Chúa Trời xem trách nhiệm đó thuộc về họ. Chúa Giê-su dạy rằng mối quan tâm chủ yếu của đời sống là đặt tình tương giao với Đức Chúa Trời ưu tiên, và mọi sự khác vào hàng thứ nhì.

Đây là một trong các kỷ luật khó khăn nhất, nhưng thiết yếu, của đời sống Cơ đốc nhân, đó là để Đức Thánh Linh đưa chúng ta vào sự hoà hợp tuyệt đối với sự dạy dỗ của Chúa Giê-su qua các câu Kinh thánh nầy.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons