Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 21/05 – Sự Giải Thích Về Các Khó Khăn Của Chúng Ta

Ngày 21/05 – Sự Giải Thích Về Các Khó Khăn Của Chúng Ta

“…Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong Chúng Ta…” (Giăng 17:21)

Nếu bạn đang đi qua một giai đoạn bị cô lập, tất cả dường như chỉ là một sự cô đơn, trống vắng, bạn hãy đọc Giăng 17. Đoạn Kinh thánh nầy sẽ giải thích cho bạn tại sao bạn ở nơi mà hiện tại bạn đang ở – bởi vì Chúa Giê-su đã cầu nguyện để bạn “hiệp làm một” với Cha giống như Ngài với Cha Ngài vậy. Bạn có đang hợp tác với Đức Chúa Trời để trả lời sự cầu nguyện nầy không, hay bạn đang có vài mục tiêu khác cho đời sống mình? Vì cớ bạn đã trở nên một môn đồ, bạn không còn có thể sống cách tự do như bạn đã từng sống.

Đức Chúa Trời tiết lộ trong Giăng 17 mục đích của Ngài không phải chỉ trả lời sự cầu nguyện của chúng ta, nhưng nhờ sự cầu nguyện mà chúng ta có thể phân biệt được tư tưởng của Ngài. Tuy nhiên có một sự cầu nguyện mà Đức Chúa Trời phải trả lời, và đó là sự cầu nguyện của Chúa Giê-su – “… để hiệp làm một cũng như Chúng Ta vẫn là Một …”(17:22). Chúng ta có sống khắng khít với Chúa Giê-su giống như vậy không?

Đức Chúa Trời không quan tâm về các chương trình của chúng ta; Ngài không hề hỏi chúng ta, “Con có muốn trải qua sự mất mát nầy của một người thân yêu của con hay không, hay sự khó khăn nầy, sự thất bại kia không?” Không, Ngài cho phép các sự việc nầy cho mục đích riêng của Ngài. Các sự việc chúng ta đang trải qua hoặc sẽ làm cho chúng ta trở nên những người đàn ông, đàn bà tốt đẹp hơn, nhân hậu hơn, và cao quý hơn, hoặc sẽ làm chúng ta trở nên hay chỉ trích, hay vạch lá tìm sâu, và đòi hỏi cho kỳ được làm theo đường lối riêng của mình. Các sự việc xảy ra hoặc làm chúng ta trở nên xấu xa hoặc khiến chúng ta trở nên thánh thiện hơn, đều hoàn toàn tùy thuộc tình tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời và mức độ khắng khít của tình tương giao đó. Nếu đối với đời sống cá nhân chúng ta, chúng ta cầu nguyện “Ý Cha được nên” (Ma-thi-ơ 26:42), thì chúng ta sẽ được khuyến khích và an ủi qua Giăng 17, vì biết rằng Cha chúng ta đang làm việc cho chúng ta theo sự khôn ngoan của chính Ngài và sẽ hoàn thành mọi sự tốt đẹp nhất theo ý Ngài. Khi chúng ta hiểu được mục đích của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không còn hẹp hòi và chỉ trích. Chúa Giê-su cầu nguyện cho chúng ta không gì hơn ngoài ra sự hiệp một tuyệt đối với chính Ngài, giống như Ngài là một với Cha. Một vài người trong chúng ta còn đang rất xa đối với sự hiệp một nầy; tuy nhiên Đức Chúa Trời sẽ không để chúng ta một mình cho đến khi chúng ta trở nên một với Ngài – vì Chúa Giê-su đã cầu nguyện, “… để cho ai nấy hiệp làm một…”

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons