Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 19/06 – Bạn Đã Đến “Khi” Chưa?

Ngày 19/06 – Bạn Đã Đến “Khi” Chưa?

“Khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hưũ mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người” (Gióp 42:10)

Sự cầu nguyện với thái độ ích kỷ, bệnh hoạn, thương tâm, với sự cố gắng cách cố tâm và khao khát tư kỷ với mục đích cho được đúng với Đức Chúa Trời, hoàn toàn không tìm thấy trong Thánh kinh Tân ước. Sự kiện tôi đang cố gắng được đúng với Đức Chúa Trời thực ra là dấu hiệu tôi đang chống nghịch lại với lẽ thật về sự chuộc tội của Thập tự giá Đấng Christ. Tôi cầu nguyện, “Lạy Chúa, con sẽ thanh lọc tấm lòng con nếu Ngài trả lời sự cầu nguyện con – con sẽ bước đi đúng trước mặt Ngài nếu Ngài giúp đỡ con.” – Tuy nhiên, tôi không thể làm cho tôi được đúng với ý muốn Đức Chúa Trời; tôi không thể làm cho đời sống tôi trở nên trọn vẹn. Tôi chỉ có thể đúng với Đức Chúa Trời nếu tôi chấp nhận sự chuộc tội của Cưú Chúa Giê-su Christ như một món quà trọn vẹn cho chính tôi. Tôi có khiêm nhường đủ để nhận món quà nầy không? Tôi phải đầu phục mọi quyền hạn và các đòi hỏi của tôi, và ngừng lại tất cả cố gắng riêng của tôi. Tôi phải đặt tôi và chỉ bản thân tôi thôi vào tay Ngài, và kế đó tôi có thể bắt đầu tuôn trào sự sống tôi ra trong chức vụ tế lễ qua sự cầu thay. Có một số lớn sự cầu nguyện với tinh thần không thực sự tin vào sự tha tội. Không phải Chúa Giê-su chỉ mới bắt đầu cưú vớt chúng ta thôi – Ngài đã cưú chúng ta cách trọn vẹn rồi. Đây là một sự kiện đã hoàn tất, và sẽ là một sự sỉ nhục cho Ngài nếu chúng ta cứ nài xin Ngài làm điều mà Ngài đã làm xong rồi.

Nếu hiện tại bạn chưa nhận được “bội phần hơn” như Chúa Giê-su đã hứa (xem Ma-thi-ơ 19:29), và chưa có được sự hiểu biết sâu sắc về Lời Đức Chúa Trời, bạn nên bắt đầu cầu nguyện cho bạn hưũ mình đi – hãy bước vào chức vụ của đời sống nội tâm. “Khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hưũ mình rồi, ĐỨC GIÊ-HÔ-VA bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người.” Là một linh hồn được cưú, công việc thực sự của đời sống bạn là sự cầu thay. Bất cứ hoàn cảnh nào Đức Chúa Trời đã đặt để bạn, hãy lập tức và liên tục cầu nguyện cho đời sống người khác được hiểu biết và công nhận sự cưú chuộc của Ngài, cũng như chính đời sống bạn đã hiểu biết và công nhận lẽ thật nầy. Hãy cầu nguyện cho bạn hưũ bạn ngay bây giờ, và cũng hãy cầu nguyện cho tất cả những ai hiện đang có sự liên hệ với bạn ngay bây giờ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons