Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 26/06 – Tính Cách Che Khuất Của Sự Giải Cưú Cách Cá Nhân Của Đức Chúa Trời

Ngày 26/06 – Tính Cách Che Khuất Của Sự Giải Cưú Cách Cá Nhân Của Đức Chúa Trời

“…Vì ta ở với ngươi đặng giải cưú ngươi, ĐỨC GIÊ-HÔ-VA phán vậy”(Giê-rê-mi 1:8)

Đức Chúa Trời hứa với tiên tri Giê-rê-mi rằng chính Ngài sẽ giải cưú ông. – “… ngươi sẽ lấy được sự sống mình như của cướp…” (*) (Giê-rê-mi 39:18). Đây là tất cả điều Đức Chúa Trời hứa cho con dân Ngài. Bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời sai chúng ta đến, Ngài sẽ canh giữ đời sống chúng ta. Những của cải, tài sản, và vật sở hưũ của chúng ta phải trở thành những thứ chúng ta không còn quan tâm đến nữa, và tay chúng ta phải trở nên buông lỏng đối với mọi thứ nầy. Nếu không như vậy, chúng ta sẽ hốt hoảngï, đau khổ, và tinh thần chúng ta căng thẳng. Có được cái nhìn chính xác là chứng cớ của một niềm tin sâu xa về sự giải cưú cách cá nhân có tính cách ẩn khuất của Đức Chúa Trời.

Bài Giảng trên Núi tỏ cho thấy khi chúng ta đang trên đường làm nhiệm vụ cho Cưú Chúa Giê-su Christ, chúng ta không có thì giờ để bênh vực cho chúng ta cách riêng tư. Thực ra Chúa Giê-su ngụ ý, “Chớ lo lắng về việc bạn được hay không được đối đãi cách công bình.” Tìm kiếm sự công bình thực ra là dấu hiệu chúng ta đang bị sai lệch khỏi tinh thần tận hiến của chúng ta đối với Ngài. Không bao giờ nên tìm kiếm sự công bình trên thế giới nầy, nhưng cũng không bao giờ ngưng bày tỏ sự công bình. Nếu chúng ta cứ tìm kiếm sự công bình, chúng ta sẽ bắt đầu phàn nàn, và nuôi dưỡng tinh thần không thoả lòng vì sự thương hại cho bản thân chúng ta, như có ý nói, “Tại sao tôi lại phải bị đối đãi như thế?” Nếu chúng ta tận hiến cho Cưú Chúa Giê-su Christ, mọi sự chúng ta gặp phải sẽ không hề gì cả đối với chúng ta, dù đó là công bình hay bất công. Tóm lại, Chúa Giê-su dạy, “Hãy tiếp tục cách vững vàng với sự việc mà ta bảo con làm, và ta sẽ canh giữ đời sống con. Nếu con cố gắng tự canh giữ con, tức là con tự rút lui khỏi sự giải cưú của chính ta.” Ngay cả người tận hiến nhất trong vòng chúng ta cũng trở thành người vô tín qua đường lối nầy – chúng ta không tin Ngài. Chúng ta đặt lương tri chúng ta trên ngôi Ngài và đính vào đó danh hiệu của Đức Chúa Trời. Chúng ta dựa vào sự hiểu biết riêng của chúng ta, thay vì tin cậy Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng chúng ta (xem Châm ngôn 3:5-6).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons