Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 28/06 – Kỷ Luật Nghiêm Khắc Nhất

Ngày 28/06 – Kỷ Luật Nghiêm Khắc Nhất

“Nếu tay hưũ xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục” (Ma-thi-ơ 5:30)

Chúa Giê-su không hề nói mỗi người phải chặt bỏ tay hưũ của mình, nhưng “nếu tay hưũ bạn gây cho bạn phạm tội” đang khi cùng bước đi với Ngài, thì thà “chặt và liệng” nó đi. Có nhiều sự việc hoàn toàn hợp pháp, nhưng nếu bạn muốn tập trung đời sống bạn vào Đức Chúa Trời bạn không thể làm các công việc đó. Tay hưũ bạn là một trong các chi thể quý giá mà bạn có, nhưng Chúa Giê-su nói rằng nếu nó ngăn trở bạn làm theo sự dạy dỗ của Ngài, thì hãy “chặt và liệng” nó đi. Nguyên tắc dạy dỗ nầy là một kỷ luật hoặc một bài học nghiêm khắc nhất mà toàn thể nhân loại từng nghe đến.

Khi Đức Chúa Trời thay đổi bạn qua sự tái tạo đời sống bạn, ban cho bạn sự sống mới xuyên qua sự được sinh lại của phương diện thuộc linh, đời sống buổi ban đầu của bạn có đặc tính giống như một sự tàn tật. Có cả một trăm lẻ một sự việc mà bạn dè dặt không dám làm – các sự việc mà đối với bạn xem như là tội lỗi, và cũng sẽ có thể bị kể là tội lỗi đối với những người biết rõ bạn. Nhưng cũng có những người không thiêng liêng chung quanh bạn sẽ nói, “Có việc gì sai trật đâu nếu làm việc đó? Bạn đúng là một người kỳ dị!” Không có một người thánh nào mà đời sống buổi ban đầu không ở trong tình trạng tàn tật như vậy. Tuy nhiên, thà khởi sự bước vào sự sống mới qua sự tàn tật nhưng đáng yêu trước mắt Đức Chúa Trời, hơn là biểu lộ sự đáng yêu trước mắt loài người nhưng què quặt trước mắt Đức Chúa Trời. Trước tiên, Cưú Chúa Giê-su Christ xuyên qua Thánh Linh Ngài phải cản trở bạn làm một số lớn công việc mà có thể hoàn toàn đúng với mọi người khác nhưng không đúng cho chính bạn. Tuy nhiên, phải thấy rõ rằng bạn không lấy sự bị giới hạn của mình để phê bình hay chỉ trích người khác.

Đời sống Cơ đốc nhân là một đời sống tàn tật lúc ban đầu, nhưng trong câu 48 Chúa Giê-su cho chúng ta thấy hình ảnh của một đời sống tuyệt đối trọn vẹn – “Các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.”

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons