Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 01/07 – Các Điều Kiện Của Chức Vụ Môn Đồ

Ngày 01/07 – Các Điều Kiện Của Chức Vụ Môn Đồ

“Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa…. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta…. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta..” (Lu-ca 14:26 – 27, 33)

Nếu các tình liên hệ khắng khít nhất của đời sống một môn đồ trái nghịch với sự giảng dạy của Chúa Giê-su Christ, thì Cưú Chúa đòi hỏi chúng ta tức khắc phải vâng lời Ngài. Chức vụ môn đồ có nghĩa là lòng say mê tận hiến của một cá nhân đối với một Người – đó là Cưú Chúa Giê-su Christ. Có một sự khác biệt rộng lớn giữa sự tận hiến cho một người và sự tận hiến cho các nguyên tắc hay cho một nguyên nhân. Cưú Chúa chúng ta không hề công bố một nguyên nhân – Ngài công bố sự tận hiến của cá nhân cho chính Ngài. Làm một môn đồ tức là làm một nô lệ tận hiến bởi sự thúc đẩy của tình yêu mình đối với Cưú Chúa Giê-su. Nhiều người trong chúng ta dù gọi mình là Cơ đốc nhân nhưng không thực sự dốc lòng cho Chúa Giê-su Christ. Không có một người nào trên mặt đất nầy có được tình yêu say mê như vậy đối với Cứu Chúa Giê-su trừ ra người đó được Đức Thánh Linh ban cho. Chúng ta có thể ái mộ, kính trọng, và chiêm ngưỡng Ngài, nhưng chúng ta không thể chỉ một mình đơn độc mà yêu thương Ngài. Đấng duy nhất thực sự yêu thương Cứu Chúa Giê-su chính là Đức Thánh Linh, và chính Ngài đã “rải khắp trong lòng chúng ta” “sự yêu thương của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 5:5). Bất cứ lúc nào Đức Thánh Linh thấy được một cơ hội làm vinh danh Chúa Giê-su qua chính bạn, Ngài sẽ lấy toàn vẹn con người bạn và đốt cháy lên ngọn lửa của sự tận hiến trong bạn cho Cứu Chúa Giê-su Christ.

Đời sống Cơ đốc nhân là một đời sống có đặc tính sáng tạo chân thật và tự nhiên. Vì thế, môn đồ cũng là đối tượng của sự buộc tội ngang hàng với sự buộc tội mà kẻ chống đối Cưú Chúa Giê-su Christ đã gán cho Ngài, tức là, tội về sự mâu thuẫn. Nhưng Cưú Chúa Giê-su Christ luôn luôn tương giao với Đức Chúa Trời cách hoà hợp, và đời sống một Cơ đốc nhân cũng phải có một tình tương giao tuyệt đối hoà hợp như vậy với đời sống của Con Đức Chúa Trời, chứ không phải hoà hợp với các giáo lý nghiêm nhặt và kiên cố. Biết bao người dốc đổ mình vào các học thuyết của riêng họ, và Đức Chúa Trời phải đập tan các quan niệm họ đã cưu mang trước khi họ có thể trở nên tận hiến cho Cưú Chúa Giê-su Christ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons