Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 06/07 – Mọi Cố Gắng Để Được Xứng Đáng Và Trọn Vẹn Đều Khó Khăn

Ngày 06/07 – Mọi Cố Gắng Để Được Xứng Đáng Và Trọn Vẹn Đều Khó Khăn

“Hãy vào cửa hẹp… vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống…”(Ma-thi-ơ 7:13-14)

Nếu chúng ta khởi sự sống làm một môn đệ của Chúa Giê-su, chúng ta phải nhớ rằng tất cả mọi cố gắng cho được xứng đáng và trọn vẹn đều khó khăn. Đời sống Cơ đốc nhân là đời sống tuyệt đối khó khăn, nhưng sự khó khăn đó không làm cho chúng ta chới với và sụp xuống – nó khuấy động chúng ta để trở nên chiến thắng. Chúng ta có tri ân sự cưú rỗi lạ lùng của Cưú Chúa Giê-su Christ đủ để tận hiến tất cả của chúng ta cho sự cao cả của Ngài không – điều tốt nhất của chúng ta cho vinh quang của Ngài?

Đức Chúa Trời cưú vớt loài người chúng ta bằng ân điển tối cao của Ngài xuyên qua sự chuộc tội của Chúa Giê-su, và “vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). Nhưng chính chúng ta phải làm nên sự cưú rỗi đó trong nếp sống thực tế hằng ngày của chúng ta (Phi-líp 2:12). Nếu chúng ta cứ dựa trên căn bản của sự chuộc tội của Ngài để thực hành các huấn lệnh Ngài ban, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thể làm được. Nếu chúng ta thất bại, đó là vì chúng ta chưa thực sự thực hành mọi điều mà Đức Chúa Trời đã đặt trong chúng ta. Nhưng cũng sẽ có một cơn khủng hoảng để tiết lộ cho biết nếu chúng ta đã thực sự áp dụng sự cưú rỗi đó vào đời sống thực tế hay chưa. Nếu chúng ta vâng phục Thánh Linh của Đức Chúa Trời và thực hành điều Đức Chúa Trời đã nhờ Đức Thánh Linh đặt trong chúng ta qua đời sống xác thịt hằng ngày, thì khi có sự khủng hoảng xảy đến chúng ta sẽ thấy rằng bản chất của chính mình, cùng với ân điển của Đức Chúa Trời, sẽ bênh vực và giúp đỡ chúng ta.

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho chúng ta các việc khó để làm! Sự cứu rỗi của Ngài là một sự việc đầy vui thoả, nhưng đó cũng là sự việc đòi hỏi sự can đảm và lòng thánh khiết. Nó thử nghiệm sự xứng đáng của chúng ta về mọi mặt. Cưú Chúa Giê-su “đem nhiều con đến sự vinh hiển” (Hê-bơ-rơ 2:10), và Đức Chúa Trời sẽ không che chở chúng ta tránh khỏi những đòi hỏi của địa vị làm con của Ngài. Ân điển của Đức Chúa Trời tạo nên những người đàn ông và đàn bà có sự tuyệt đối giống nhau của đại gia đình Đấng Christ, chứ không phải những người được nuông chiều, hư hỏng, và yếu đuối. Cần phải áp dụng một kỷ luật vô cùng chặt chẽ mới có thể sống một đời sống xứng đáng và trọn vẹn của một môn đệ Chúa Giê-su trong thực tế hằng ngày. Và thật vậy, vô cùng cần thiết cho chúng ta luôn luôn lấy hết sức cố gắng mình để sống một đời sống xứng đáng và trọn vẹn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons