Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 07/07 – Ý Chí Trung Thành

Ngày 07/07 – Ý Chí Trung Thành

“…Hãy chọn ai mà mình muốn phục sự…” (Giô-suê 24:15)

Ý chí của một người được thể hiện qua các hành động của toàn thể con người đó. Tôi không thể từ bỏ ý chí của tôi – tôi phải thực hành ý chí của tôi, đem ý chí tôi vào trong hành động. Tôi phải có ý chí vâng phục, tôi phải có ý chí nhận được Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ban cho tôi khải tượng về một lẽ thật, sẽ không hề có một nghi vấn nào về điều gì Ngài sẽ làm, nhưng chỉ về điều gì tôi sẽ làm. Cứu Chúa đang đặt trước mặt mỗi chúng ta một vài đề nghị và kế hoạch lớn lao. Điều tốt hơn hết là hãy nhớ đến các sự việc bạn đã làm trước đây khi bạn được Đức Chúa Trời chạm đến. Hãy nhớ lại giây phút khi bạn vừa được cưú, hay lúc bạn vừa nhận biết Cưú Chúa Giê-su, hay vừa nhận thức một vài lẽ thật nào. Lúc đó thật rất dễ dàng dâng tấm lòng trung thành mình cho Đức Chúa Trời. Hãy lập tức nhớ lại những giây phút đó mỗi lần Thánh Linh Đức Chúa Trời mang đến bạn một vài đề nghị mới.

“…Hãy chọn ai mà mình muốn phục sự….” Sự lựa chọn của bạn phải là một sự cương quyết và thận trọng – chứ không phải một công việc mà bạn tự động bị đưa đẩy vào. Và mỗi một sự việc khác của đời sống bạn sẽ phải tạm thời hoãn lại cho đến khi bạn quyết định việc đó. Đề nghị nầy chỉ giữa bạn và Đức Chúa Trời thôi – chớ nên “bàn với thịt và máu” về điều đó (Ga-la-ti 1:16). Với mỗi một đề nghị mới, mọi người chung quanh chúng ta dường như càng ngày càng tách biệt, và đây là khởi điểm phát sinh sự căng thẳng. Đức Chúa Trời cho phép ý kiến của các người thánh khác trở thành rất đáng kể đối với bạn, tuy nhiên càng ngày bạn càng không biết chắn người khác có thực sự hiểu được bước tiến mà bạn đang nhận lấy không. Bạn không có liên quan gì trong sự cố gắng tìm hiểu nơi nào Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn bạn đến – điều duy nhất mà Đức Chúa Trời sẽ giải thích cho bạn biết đó là về chính Ngài.

Hãy tuyên bố với Ngài cách cởi mở, “Con sẽ trung thành.” Nhưng hãy nhớ rằng liền ngay khi bạn chọn sự trung thành với Cứu Chúa Giê-su Christ, “Bạn làm chứng lấy cho bạn…” (Giô-suê 24:22). Đừng tham khảo ý kiến của các Cơ đốc nhân khác, nhưng hãy quả quyết với Ngài cách đơn sơ và trong sự tự do,”Con sẽ phục vụ Ngài.” Ý chí trung thành – và cũng hãy ghi nhận đối với người khác về lòngï trung thành của họ nữa.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons