Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 09/07 – Người Thánh Biếng Nhác Về Thiêng Liêng

Ngày 09/07 – Người Thánh Biếng Nhác Về Thiêng Liêng

“Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại…” (Hê-bơ-rơ 10:24-25)

Tất cả chúng ta đều rất có thể là những người thánh biếng nhác về thiêng liêng. Chúng ta muốn lánh khỏi mọi con đường gập ghềnh của đời sống, và mục tiêu chính yếu của chúng ta là củng cố cho mình một nơi ẩn dật bình an tách rời khỏi thế giới chung quanh. Các ý kiến bày tỏ qua các câu trong Hê-bơ-rơ 10 là các ý kiến để khích động mỗi tấm lòng của nhau và cũng để gìn giữ chúng ta cùng chung với nhau. Cả hai sự kiện nầy đòi hỏi một sự khởi xướng – tức là sự sẵn lòng khởi tiến bước đầu tiên đối với sự hiểu biết của chúng ta về Đấng Christ, không phải đối với sự hiểu biết về cá nhân mình. Sống một đời sống lãnh đạm, thoái thác, và ẩn dật là hoàn toàn nghịch lại với lẽ thật thiêng liêng mà Cưú Chúa Giê-su Christ đã dạy dỗ.

Sự thử nghiệm thật về lòng thiêng liêng của chúng ta xuất hiện khi chúng ta chạm tráng với các bất công, thoái hoá, bất nghĩa, và hỗn loạn, tất cả mọi sự nầy có khuynh hướng làm cho chúng ta trở nên biếng nhác trong phương diện thiêng liêng. Đang khi trải qua sự thử nghiệm, chúng ta muốn dùng sự cầu nguyện và đọc Kinh thánh với mục đích tìm một nơi ẩn dật trong sự yên tịnh. Chúng ta dùng Đức Chúa Trời chỉ để có được sự bình yên và vui sướng. Chúng ta chỉ tìm kiếm nơi Chúa Giê-su Christ sự vui sướng riêng cho chúng ta, chứ không phải một sự hiểu biết thật về chính Ngài. Đây là bước đầu tiên của hướng đi sai lầm. Tất cả sự việc nầy mà hiện chúng ta đang tìm kiếm chính là các kết quả, tuy nhiên chúng ta cứ cố gắng làm cho chúng trở nên là nguyên nhân.

“Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây,” Phi-e-rơ nói, “… tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em…” (2 Phi-e-rơ 1:13)(*). Thật không có gì phiền phức cho bằng khi bị một cú đấm thẳng vào chấn thủy bởi một người được Đức Chúa Trời dùng để tỉnh thức chúng ta – một người có đầy các sinh hoạt thiêng liêng. Các công việc đơn giản tích cực và các sinh hoạt thiêng liêng hoàn toàn không giống nhau. Các công việc với sự hăng hái tích cực thực ra có thể là sự giả mạo của các sinh hoạt thiêng liêng. Sự nguy hiểm trong tính biếng nhác về thiêng liêng là chúng ta không muốn được khuấy động lên – tất cả mà chúng ta muốn nghe nói đến là sự về hưu thiêng liêng đối với thế giới nầy. Tuy nhiên Cưú Chúa Giê-su Christ không hề khuyến khích chúng ta đối với ý kiến của sự về hưu nầy – Ngài phán, “Hãy đi bảo cho anh em ta…” (Ma-thi-ơ 28:10).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons