Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 10/07 – Người Thánh Mạnh Mẽ Về Thiêng Liêng

Ngày 10/07 – Người Thánh Mạnh Mẽ Về Thiêng Liêng

“…Cho đến nỗi tôi được biết Ngài…” (Phi-líp 3:10)

Làm một người thánh không có nghĩa để khởi xướng tìm kiếm sự hiểu biết về cá nhân mình, nhưng để tìm kiếm sự hiểu biết về chính Cưú Chúa Giê-su Christ. Một người thánh mạnh mẽ về thiêng liêng không bao giờ tin cách đơn giản rằng tất cả mọi hoàn cảnh xảy đến cho mình đều là tình cờ, hoặc tin rằng đời sống mình được chia ra giữa hai phương diện trần tục và thiêng liêng. Trong mỗi hoàn cảnh người đó đều thấy rõ đó là phương tiện cho mình thêm lên một trình độ hiểu biết cao hơn về Cưú Chúa Giê-su Christ, và người đó có một thái độ dứt khoát từ bỏ chính mình và hoàn toàn đầu phục. Đức Thánh Linh cương quyết rằng chúng ta sẽ phải có sự hiểu biết về Cưú Chúa Giê-su Christ đối với từng lĩnh vực của đời sống chúng ta, và Ngài sẽ cứ tiếp tục đưa chúng ta trở lại tại điểm nầy cho đến khi chúng ta thực sự có được sự hiểu biết đó. Sự hiểu biết về cá nhân mình chỉ đưa đến sự ca ngợi các việc làm tốt, trong khi một người thánh của Đức Chúa Trời làm vinh hiển Cưú Chúa Giê-su Christ qua các công việc tốt mà người đó làm. Bất cứ điều gì chúng ta đang làm – ngay cả lúc đang ăn, đang uống, hay đang rửa chân cho các môn đồ – chúng ta phải ý thức ngay và khởi sự nhận biết có Cưú Chúa Giê-su Christ bên trong mọi sự đó. Mỗi một giai đoạn của đời sống chúng ta phải là một bản sao của đời sống Chúa Giê-su. Cưú Chúa chúng ta đã ý thức rõ rệt mối tương giao giữa Ngài và Cha Ngài ngay trong các công tác tầm thường nhất. “Đức Chúa Giê-su biết rằng… mình đã từ Đức Chúa Trời, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, … lấy khăn… và rửa chơn cho môn đồ… (Giăng 13:3-5).

Mục đích của một người thánh mạnh mẽ trong sự thiêng liêng sẽ là “… hầu cho tôi được biết Ngài…” Tôi có thực sự biết Ngài ngay trong hiện tại của tôi không? Nếu không, tôi đang làm Ngài thất vọng. Tôi sống ở đây, không phải để tự hiểu biết về cá nhân tôi, nhưng là để nhận biết Cưú Chúa Giê-su Christ. Trong công việc có tính cách Cơ đốc, sự khởi xướng và các động lực thúc đẩy chúng ta rất thường là cái kết quả tầm thường của sự nhận thấy rằng có các công việc cần phải làm và chúng ta phải làm. Tuy nhiên đây không hề là thái độ của một người thánh mạnh mẽ về thiêng liêng. Mục đích của người đó là đạt được sự hiểu biết về Cưú Chúa Giê-su Christ trong từng loạt diễn tiến của hoàn cảnh.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons