Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 11/07 – Một Hội Thánh Ích Kỷ Trong Sự Thiêng Liêng

Ngày 11/07 – Một Hội Thánh Ích Kỷ Trong Sự Thiêng Liêng

“…Cho đến chừng chúng ta thảy đều… được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ…” (Ê-phê-sô 4:13)

Sự giải hoà ở đây có nghĩa là sự phục hồi tình tương giao giữa toàn thể nhân loại với Đức Chúa Trời, đặt lại cho đúng với địa vị mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho loài người. Đây là điều mà Cưú Chúa Giê-su Christ đã thi hành qua chương trình của sự cứu chuộc. Tình trạng thiêng liêng của hội thánh dừng lại khi chúng ta bắt đầu đi vào sự ích kỷ, và chỉ hứng thú trong vấn đề phát triển cơ sở tổ chức riêng của mình thôi. Sự giải hoà của nhân loại dựa theo kế hoạch của Ngài có nghĩa là nhận thức được không những Ngài hiện diện trong đời sống chúng ta cách cá nhân, nhưng cũng trong đời sống chúng ta cách tập thể nữa. Chúa Giê-su Christ đã sai các sứ đồ và các giáo sư ra đi với chính mục đích nầy – để Con Người của tập thể là Đấng Christ và hội thánh của Ngài, được kết hợp bởi nhiều phần tử, có thể được đưa vào thực tế hiện hữu và được biết đến. Chúng ta không phải sống để phát triển một đời sống thiêng liêng cho cá nhân chúng ta, hay để hưởng lấy một nếp sống ẩn dật thiêng liêng lặng lẽ. Chúng ta ở đây để có được một sự hiểu biết trọn vẹn về Cưú Chúa Giê-su Christ, cho mục đích xây dựng thân thể Ngài.

Hiện tôi có đang xây dựng thân thể của Đấng Christ hay không? Hay tôi chỉ quan tâm về sự phát triển cá nhân của tôi thôi? Điều quan trọng chính là tình tương giao cá nhân của tôi với Cứu Chúa Giê-su Christ – “… hầu cho tôi được biết Ngài…” (Phi-líp 3:10). Để hoàn thành kế hoạch trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho đời sống tôi, tôi cần phải hoàn toàn đầu phục – hoàn toàn từ bỏ bản thân tôi cho Ngài. Bất cứ lúc nào tôi chỉ tìm kiếm các điều riêng tư cho tôi, tình tương giao của tôi sai lệch. Và tôi sẽ bị hổ thẹn vô cùng khi biết và hiểu rõ rằng tôi thật đã không chú tâm về sự nhìn biết chính Cứu Chúa Giê-su Christ, nhưng chỉ chú tâm về sự nhận biết điều mà Ngài đã làm cho tôi thôi.

Mục tiêu của tôi là chính Đức Chúa Trời,
không phải sự vui sướng hay bình an,
Cũng không phải các ơn phước, nhưng là chính Ngài,
là Đức Chúa Trời tôi. (**)

Tôi hiện đang đo lường đời sống tôi theo tiêu chuẩn nầy hay theo một điều gì kém hơn?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons