Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 13/07 – Chịu Đựng Đau Khổ Và Bước Xa Hơn Bước Nữa

Ngày 13/07 – Chịu Đựng Đau Khổ Và Bước Xa Hơn Bước Nữa

“Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn” (Ma-thi-ơ 5:39)

Câu Kinh thánh nêu trên cho thấy sự sỉ nhục của một người là Cơ đốc nhân. Trong thực tế đời sống, nếu một người không đánh trả trở lại, đó là vì người đó hèn nhát. Nhưng trong lĩnh vực thiêng liêng, nếu người đó không đánh trả trở lại, thì đó là chứng cớ Con của Đức Chúa Trời hiện diện bên trong người đó. Khi bạn bị hạ nhục, chẳng những bạn không trở nên tức giận, trái lại bạn phải dùng dịp tiện nầy để bày tỏ Con Đức Chúa Trời đang ở trong bạn. Và bạn không thể nào bắt chước bản chất của Chúa Giê-su được – hoặc bản chất đó thực sự có bên trong bạn hoặc hoàn toàn không có. Một sự sỉ nhục cá nhân trở nên là dịp tiện cho một người thánh tỏ bày bản chất dịu dàng khôn tả của Cưú Chúa Giê-su.

Sự dạy dỗ của Bài Giảng trên Núi không phải là “Hãy làm bổn phận ngươi,” nhưng thực ra là, “Hãy làm điều không phải là bổn phận ngươi.” Không phải bổn phận bạn là đi thêm một dặm đường nữa, hay đưa ra má bên kia, nhưng Chúa Giê-su dạy rằng nếu chúng ta là môn đồ Ngài, chúng ta sẽ luôn luôn làm những điều nầy. Chúng ta sẽ không bao giờ kêu lên, “Chỉ thế thôi, tôi không thể nào làm hơn nữa, người ta đã nói về tôi cách sai lầm và tôi đã bị hiểu lầm quá đỗi.” Mỗi lần tôi nài nỉ cho có được quyền hạn của chính tôi, tôi làm tổn thương Con Đức Chúa Trời, trong khi thực ra tôi có thể ngăn ngừa cho Chúa Giê-su khỏi bị tổn thương nếu tôi cứ nhận lấy cú đấm đó cho chính tôi. Đây là ý nghĩa thật của sự “đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài…” (Cô-lô-se 1:24). Một môn đồ phải ý thức rằng chính danh dự của Cứu Chúa trong đời sống người đó bị ở trong tình trạng nguy hiểm, chứ không phải danh dự riêng của người đó.

Không bao giờ nên tìm kiếm sự công bình nơi người khác, nhưng chính bản thân bạn chớ hề ngừng nghỉ làm sự công bình. Chúng ta lúc nào cũng cố tìm cho được công lý, tuy nhiên ý nghĩa sâu sắc của sự dạy dỗ trong Bài Giảng trên Núi là – Không bao giờ tìm kiếm sự công bình nơi người khác, nhưng không bao giờ ngừng nghỉ bày tỏ sự công bình.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons