Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 21/07 – Sự Nên Thánh

Ngày 21/07 – Sự Nên Thánh

“Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh…”(1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3)

Phía của Sự Chết. Trong sự nên thánh Đức Chúa Trời phải đối phó với chúng ta về cả hai phía sự chết và sự sống. Sự nên thánh đòi hỏi chúng ta tiến đến chỗ của sự chết, nhưng nhiều người trong chúng ta đã tiêu phí quá nhiều thì giờ tại đó đến đỗi chúng ta trở nên tuyệt vọng. Lúc nào cũng có một trận chiến kinh khiếp trước khi nhận biết được sự nên thánh – có một điều gì đó bên trong chúng ta thúc đẩy chúng ta với một sự giận dữ chống lại các đòi hỏi của Đấng Christ. Khi Đức Thánh Linh bắt đầu bày tỏ cho chúng ta sự nên thánh có nghĩa gì, thì sự chiến đấu nầy khởi sự ngay tức khắc. Chúa Giê-su phán, “Nếu có ai đến theo ta mà không ghét… chính sự sống mình… thì không được làm môn đồ ta” (Lu-ca 14:26).

Trong tiến trình của sự nên thánh, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ lột trần tôi cho đến khi tôi không còn gì nữa ngoài bản thân tôi, và đó là chỗ của sự chết. Tôi có bằng lòng chỉ là tôi và không là gì khác hơn nữa không? Tôi có sẵn sàng trở nên không bè bạn, không cha mẹ, không anh em, và cũng không có các tư lợi – chỉ đơn giản là sẵn sàng cho sự chết không? Đây là điều kiện cần thiết cho sự nên thánh. Và chúng ta sẽ không ngạc nhiên tại sao Chúa Giê-su  nói, “Ta đến không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo” (Ma-thi-ơ 10:34). Đây là chỗ mà trận chiến bắt đầu, và chỗ mà nhiều người trong chúng ta vấp ngã. Chúng ta từ chối phản ảnh sự chết của Cưú Chúa Giê-su Christ ngay tại điểm nầy. Chúng ta nói, “Nhưng, điều nầy thật quá khắt khe. Chắc chắn Ngài không đòi hỏi tôi trong sự việc nầy.” Cưú Chúa chúng ta thật có nghiêm khắc, và Ngài thật có đòi hỏi điều nầy đối với chúng ta.

Tôi có sẵn sàng làm giảm đi bản thân tôi và chỉ còn là tôi cách đơn giản thôi không? Tôi có đủ cương quyết để vất bỏ khỏi tôi tất cả những gì mà bạn bè tôi đã nghĩ về tôi, và tất cả những gì tôi đã nghĩ về bản thân tôi không? Tôi có sẵn sàng và nhất quyết trao cái tôi trần trụi của mình cho chính Đức Chúa Trời không? Một khi tôi sẵn sàng làm điều nầy, lập tức Ngài sẽ biến đổi tôi cách trọn vẹn, và đời sống tôi sẽ trở nên tự do, không còn khăng khăng và nhất quyết đối với bất cứ điều gì khác ngoài ra chính Đức Chúa Trời (xem 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24).

Khi tôi cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết sự nên thánh có nghĩa gì đối với con,” thì Ngài sẽ chỉ cho tôi. Có nghĩa tôi được làm cho trở nên một với Cưú Chúa Giê-su. Sự nên thánh không phải là một điều gì mà Chúa Giê-su đặt vào trong tôi – nhưng đó là chính Ngài ngự bên trong tôi (xem 1 Cô-rinh-tô 1:30).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *