Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 22/07 – Sự Nên Thánh

Ngày 22/07 – Sự Nên Thánh

“Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Đấng … đã làm nên … sự nên thánh …” (1 Cô-rinh-tô 1:30).

Phía của Sự Sống. Lẽ mầu nhiệm của sự nên thánh là các phẩm chất toàn vẹn của Cưú Chúa Giê-su Christ ban cho tôi như một món quà tặng và trở nên thuộc về tôi, không phải với tính cách từ từ, nhưng ngay tức khắc liền khi tôi lấy đức tin mình bước ngay vào sự nhận biết Ngài “là Đấng … đã làm [cho tôi]… sự nên thánh…” Sự nên thánh là một điều kiện không kém hơn sự thánh khiết của Cưú Chúa Giê-su sẽ trở nên của tôi và được phô bày qua đời sống tôi.

Bí quyết tuyệt diệu của một đời sống thánh khiết không phải là một sự mô phỏng, hay bắt chước, theo Chúa Giê-su, nhưng là để cho chính các phẩm chất của Chúa Giê-su thể hiện qua con người xác thịt của tôi. Sự nên thánh tức là “Đấng Christ ở trong anh em…” (Cô-lô-se 1:27). Đó là sự sống tuyệt diệu của Ngài ban cho tôi qua sự nên thánh – bởi đức tin mà tôi được ban cho như một món quà tối thượng của ân điển Đức Chúa Trời. Tôi có sẵn sàng để Đức Chúa Trời làm cho sự nên thánh trở nên có thật trong tôi y như đã có thật trong Lời của Ngài không?

Sự nên thánh có nghĩa tôi được ban cho mọi phẩm chất thiêng liêng của chính Cứu Chúa Giê-su Christ. Đó là đặc ân của tính kiên nhẫn, tình yêu thương, sự thánh khiết, đức tin, lòng trong sạch, và tâm tình thiêng liêng bày tỏ bên trong và xuyên qua mỗi tâm linh đã được nên thánh. Sự được nên thánh không phải là rút ra từ Chúa Giê-su một sức mạnh để trở nên thánh – nhưng rút ra từ Chúa Giê-su sự thiêng liêng tuyệt đối đã được bày tỏ trong Ngài, và bây giờ Ngài bày tỏ tính chất đó trong tôi. Sự nên thánh là một sự kiện được ban cho, không phải là sự bắt chước làm theo. Bắt chước là một sự kiện hoàn toàn khác hẳn. Tính chất trọn vẹn của mỗi sự việc là từ trong chính Chúa Giê-su Christ; và tính chất mầu nhiệm của sự nên thánh tức là mọi phẩm chất trọn vẹn của Chúa Giê-su đang sẵn sàng cho tôi. Vì thế, một cách từ tốn nhưng chắc chắn, tôi sẽ sống một đời sống vô cùng thứ tự, lành mạnh, và thánh khiết không thể diễn tả được – “… nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho…” (1 Phi-e-rơ 1:5).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *