Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 23/07 – Bản Chất Của Ngài Và Động Lực Của Chúng Ta

Ngày 23/07 – Bản Chất Của Ngài Và Động Lực Của Chúng Ta

“…Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng” (Ma-thi-ơ 5:20).

Đặc tính của một môn đồ không phải vì người đó làm các công việc tốt, nhưng là một người tốt đẹp trong tất cả mọi động lực của họ, vì họ được làm cho trở nên tốt đẹp bởi ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Chỉ có một điều duy nhất trổi hơn việc làm công bình là con người công bình. Chúa Giê-su Christ đến với bên trong của bất cứ ai là người sẵn sàng để cho Ngài làm sự thừa hưởng mới của họ và sự thừa hưởng mới đó có một sự công bình trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Đây có nghĩa Chúa Giê-su nói, “Nếu con là môn đồ ta, con phải có sự công bình không phải chỉ trong hành động của con thôi, nhưng cũng phải trong các nguyên nhân thúc đẩy con, trong các ước muốn của con, và trong nơi thầm kín nhất của tâm tư ý tưởng con nữa.” Các động lực của con phải hết sức thuần túy đến đỗi Đức Chúa Trời Toàn Năng không thấy có một điều gì để quở trách. Ai có thể đứng trước ánh sáng vĩnh cửu của Đức Chúa Trời mà tuyệt đối không có một điều gì để cho Ngài có thể quở trách? Chỉ có Con Đức Chúa Trời, và Cứu Chúa Giê-su Christ quả quyết rằng xuyên qua sự cưú chuộc Ngài có thể đặt vào bên trong bất cứ ai bản chất của chính Ngài và làm cho người đó trở nên trong sạch và đơn sơ như một con trẻ. Sự trong sạch mà Đức Chúa Trời đòi hỏi là điều tuyệt đối không thể làm được trừ ra bên trong tôi được làm cho mới lại, và đây chính là điều mà Chúa Jêsus đã và đang gánh lấy qua công trình cưú chuộc của Ngài.

Không ai có thể tự làm cho mình trong sạch bằng cách vâng theo các luật lệ. Chúa Giê-su  Christ không đưa ra cho chúng ta các luật lệ và nguyên tắc – Các sự dạy dỗ của Ngài đối với chúng ta là các lẽ thật chỉ có thể giải nghĩa được qua bản chất của chính Ngài mà Ngài đặt bên trong chúng ta. Điều kỳ diệu cả thể về sự cưú rỗi của Chúa Giê-su Christ chính là Ngài thay đổi sự thừa hưởng của chúng ta. Ngài không thay đổi bản chất của con người – Ngài thay đổi nguồn của bản chất đó, và theo cách đó thay đỗi luôn cả động lực của nó.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *