Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 27/07 – Mục Đích Của Đức Chúa Trời Hay Của Tôi?

Ngày 27/07 – Mục Đích Của Đức Chúa Trời Hay Của Tôi?

“Rồi Ngài liền giục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình …”(Mác 6:45)

Chúng ta thường có khuynh hướng suy nghĩ rằng Chúa Giê-su Christ ép buộc chúng ta làm công việc nào đó và chúng ta vâng lời Ngài, thì Ngài sẽ đưa chúng ta đến sự thành công tốt đẹp. Chúng ta không bao giờ nên có ý nghĩ là các mơ ước được thành công của chúng ta chính là mục đích của Đức Chúa Trời. Thực ra, mục đích của Ngài có thể hoàn toàn ngược lại. Chúng ta có ý nghĩ là Đức Chúa Trời đang hướng dẫn chúng ta tiến đến một điểm kết thúc đặc biệt hoặc một mục tiêu đã khao khát, nhưng Ngài không như vậy. Sự kiện chúng ta đến được hoặc không đến được mục tiêu đặc biệt đó của chúng ta không lấy gì làm quan trọng, và nếu đạt được đến đó cũng chỉ là một sự việc phụ thuộc xảy ra ngẩu nhiên dọc theo con đường thôi. Điều mà chúng ta thấy là tiến trình để đạt đến một kết cuộc đặc biệt, thì Đức Chúa Trời lại thấy đó chính là mục đích.

Khải tượng về mục đích của Đức Chúa Trời cho tôi là gì? Bất luận điều đó là điều gì, mục đích của Ngài cho tôi là tùy thuộc vào Ngài và vào quyền năng Ngài, ngay bây giờ. Nếu tôi có thể bình tịnh, trung tín, và không bối rối đang khi ở giữa một tình trạng hỗn loạn của đời sống, thì tiêu điểm của mục đích Đức Chúa Trời trong tôi được thành tựu. Đức Chúa Trời không làm việc cho một kết cuộc đặc biệt nào – mục đích của Ngài chính là diễn tiến của mục đích đó. Điều Ngài khao khát cho tôi là tôi thấy được “Ngài đi bộ trên mặt biển” không có bến bờ, không thấy sự thành công hay mục tiêu, nhưng chỉ đơn giản là sự biết chắc cách trọn vẹn rằng mọi sự đều sẽ tốt đẹp vì tôi thấy được “Ngài đi bộ trên mặt biển” (6:49). Đây là diễn tiến, chứ không phải kết quả, làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

Sự huấn luyện của Đức Chúa Trời cho ngay bây giờ, chứ không cho một ngày nào khác. Mục đích của Ngài là cho chính giây phút nầy, không phải cho một thì giờ nào khác trong tương lai. Chúng ta không có liên hệ đến bất cứ điều gì sẽ theo sau sự vâng phục của chúng ta, và chúng ta sai lầm nếu cứ để tâm lo ngại cho chính mình đối với các sự việc đó. Điều mà mọi người gọi là sự chuẩn bị, Đức Chúa Trời thấy chính đó là mục tiêu.

Mục đích của Đức Chúa Trời là làm cho tôi thấy được Ngài có thể đi giữa các cơn bão tố của đời sống tôi ngay trong hiện tại. Nếu chúng ta có một mục tiêu khác nữa trong tâm trí, chúng ta sẽ không chú tâm đủ đối với hiện tại. Tuy nhiên, nếu chúng ta ý thức được, từng phút từng giây, sự vâng lời là mục tiêu, thì mỗi một cái tích tắc của kim đồng hồ đến với chúng ta thật vô cùng qúy giá.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *