Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 28/07 – Bạn Có Thấy Giê-su Trong Các Áng Mây Của Bạn Không?

Ngày 28/07 – Bạn Có Thấy Giê-su Trong Các Áng Mây Của Bạn Không?

“Kìa Ngài đến, giữa những đám mây” (Khải huyền 1:7)

Trong Kinh thánh mây luôn luôn là một sự kiện liên kết với Đức Chúa Trời. Mây là sự buồn rầu, sự đau khổ, hay các hoàn cảnh do thiên ý xảy ra bên trong hay bên ngoài đời sống chúng ta, mà thực ra dường như trái ngược với quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, xuyên qua các đám mây mù nầy mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta cách nào để bước đi trong đức tin. Nếu không bao giờ có một vài đám mây giăng qua đời sống, chúng ta sẽ không có được đức tin. “Những đám mây là bụi dưới chơn Ngài” (Na-hum 1:3). Chúng là dấu hiệu Đức Chúa Trời đang ở tại đó. Thật là một khải thị cho chúng ta khi biết được rằng buồn rầu, sự chết, và sự đau khổ thực ra là những đám mây đến cùng với Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời không thể đến gần chúng ta mà không có mây đi theo – Ngài không đến trong sự chói sáng rực rỡ.

Thật sai lầm nếu nói rằng Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ chúng ta một điều gì đó qua các thử thách của chúng ta. Xuyên qua mỗi áng mây mà Ngài mang đến trên đời sống chúng ta, Ngài muốn chúng ta không học(*) một vài điều. Mục đích của Ngài trong sự dùng áng mây là để làm đơn giản các tin tưởng của chúng ta cho đến khi sự tương giao của chúng ta với Ngài trở nên giống như của một đứa trẻ – một tình tương giao đơn giản chỉ giữa Đức Chúa Trời và tâm linh chúng ta thôi, và nơi mà mọi người khác chỉ là bóng mờ. Và cho đến khi mọi người khác trở thành là các bóng mờ đối với chúng ta, mây mù và bóng tối từng hồi từng lúc sẽ đến với chúng ta. Tình tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời trong hiện tại có trở nên đơn sơ hơn bao giờ hết mà chúng ta đã từng có không?

Có một sự liên kết giữa các hoàn cảnh lạ thuộc thiên ý Đức Chúa Trời được cho phép xảy ra và điều mà chúng ta biết về Ngài, và chúng ta phải học giải thích các sự huyền nhiệm đó của đời sống trong ánh sáng hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời. Cho đến khi chúng ta có thể mặt đối mặt với sự kiện đen tối và sâu thẳm nhất của đời sống nhưng vẫn không bị hỏng đi cái nhìn của chúng ta về đặc tính của Đức Chúa Trời, thì chúng ta vẫn chưa biết Ngài.

“…Khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi” (Lu-ca 9:34). Có ai khác hơn không ngoại trừ Chúa Jêsus đang ở với bạn trong đám mây? Nếu có, thì hoàn cảnh sẽ càng đen tối hơn cho đến khi bạn đạt đến chỗ mà ở đó bạn “chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Giê-su” (Mác 9:8; cũng xem câu 2-7).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *