Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 30/07 – Trở Nên Hoàn Toàn Thuộc Về Ngài

Ngày 30/07 – Trở Nên Hoàn Toàn Thuộc Về Ngài

“Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào” (Gia-cơ 1:4)

Nhiều người trong chúng ta thể hiện một hình thức tổng quát tốt đẹp, nhưng vẫn có một vài khía cạnh mà chúng ta tỏ ra còn thiếu cẩn thận và tinh thần biếng nhác; đây không phải là một sự kiện của tội lỗi, nhưng chính là những dấu vết còn lại của đời sống tội lỗi có khuynh hướng làm cho chúng ta trở nên thiếu sự cẩn thận. Tính bất cẩn là một sự sỉ nhục cho Đức Thánh Linh. Chúng ta không nên bất cẩn hay không lưu tâm đối với chính chúng ta trong cách thức thờ phượng Đức Chúa Trời, hay ngay cả trong cách chúng ta ăn hoặc uống.

Không những tình tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời phải cho thật đúng, nhưng luôn cả cách thể hiện bên ngoài của tình tương giao đó cũng phải thật đúng. Rốt lại Đức Chúa Trời sẽ không cho phép bất cứ một điều gì trốn thoát được; mỗi một chi tiết của đời sống chúng ta đều ở dưới sự kiểm soát kỹ lưỡng của Ngài. Đức Chúa Trời, bằng vô số phương cách không đếm được, sẽ đưa chúng ta trở lại cùng một vấn đề, một lần nữa và một lần nữa. Và Ngài không hề mệt mỏi trong việc cứ tiếp tục đưa chúng ta trở lại tại điểm đặc biệt đó cho đến khi chúng ta nhận được một bài học, bởi vì mục đích của Ngài là tạo nên một sản phẩm hoàn hảo. Có thể có một vài vấn đề xuất hiện theo bản tính xúc động nhất thời của chúng ta, nhưng rồi một lần nữa và một lần nữa, với lòng kiên nhẫn tuyệt đối không ngừng nghỉ, Đức Chúa Trời lại đưa chúng ta trở lại điểm đặc biệt đó. Có thể vấn đề đó là sự nghĩ ngợi nhàn rỗi viển vông của chúng ta, hoặc bản tính tự do và sự ưa thích tìm kiếm tư lợi của chúng ta. Qua diễn tiến nầy Đức Chúa Trời đang cố gắng nhấn mạnh điều chưa hoàn toàn đúng còn lại trong đời sống chúng ta.

Chúng ta đã và đang trải qua thì giờ tuyệt diệu trong sự học biết lẽ thật đã được bày tỏ về sự cưú chuộc của Đức Chúa Trời, và lòng chúng ta trọn vẹn hướng về Ngài. Và công việc tuyệt diệu của Ngài bên trong chúng ta làm cho chúng ta biết rằng trên phương diện tổng quát chúng ta thật đã được đúng với Ngài. Hãy để cho “sự nhịn nhục phải làm trọn việc của nó….” Đức Thánh Linh đã phán qua lời của Gia-cơ, “Bây giờ hãy để cho sự nhịn nhục của anh em được trọn lành toàn vẹn.” Hãy coi chừng trở nên bất cẩn đối với các chi tiết thật nhỏ của đời sống và nói rằng, “Ồ, điều đó tạm được cho hiện tại.” Bất cứ điều đó có thể là gì, Đức Chúa Trời với lòng kiên trì sẽ chỉ điều đó ra cho đến khi chúng ta trở nên hoàn toàn thuộc của Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *