Search
Sunday 10 December 2017
  • :
  • :

Ngày 05/08 – Thập Tự Giá Trong Sự Cầu Nguyện

Ngày 05/08 – Thập Tự Giá Trong Sự Cầu Nguyện

“Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhơn danh ta mà cầu xin”
(Giăng 16:26)

Rất thường khi chúng ta nghĩ rằng Thập tự giá của Đấng Christ là một điều gì mà chúng ta phải đi xuyên qua, tuy nhiên chúng ta đi xuyên qua với mục đích là để đi vào trong chính nó. Thập tự giá tiêu biểu cho chúng ta chỉ một điều – sự giống nhau hoàn toàn, trọn vẹn, và tuyệt đối với Cưú Chúa Giê-su Christ – và không có điều gì làm cho sự giống nhau nầy trở nên sống thực cho chúng ta bằng sự cầu nguyện.

“Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài” (Ma-thi-ơ 6:8). Nhưng như vậy tại sao phải nài xin? Sụ kiện về sự cầu nguyện không phải để nhận được sự trả lời của Đức Chúa Trời, nhưng để có sự hiệp một tuyệt đối và trọn vẹn với Ngài. Nếu chúng ta cầu nguyện chỉ vì muốn nhận được sự trả lời, chúng ta sẽ trở nên bực bội và tức giận với Ngài. Chúng ta nhận được sự trả lời mỗi khi chúng ta cầu nguyện, nhưng sự trả lời không phải luôn luôn đến theo đường lối mà chúng ta mong muốn, và sự bức rức về thuộc linh của chúng ta cho thấy chúng ta từ chối không thể hiện sự giống nhau cách chân thật với Cưú Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta ở đây không phải để chứng minh rằng Đức Chúa Trời trả lời các sự cầu nguyện, nhưng làm những chiến lợi phẩm sống của ân điển Đức Chúa Trời.

“…Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu; vì chính Cha yêu thương các ngươi…” (Giăng 16:26-27). Bạn đã đạt đến trình độ mật thiết với Đức Chúa Trời như vậy chưa, đến đỗi trở nên một với đời sống cầu nguyện của Cưú Chúa Giê-su Christ? Cưú Chúa đã hoán chuyển đời sống bạn với sự sống đầy sinh lực của Ngài chưa? Nếu được như vậy, thì “trong ngày đó” bạn sẽ được nhận diện về sự giống nhau với Chúa Giê-su, giống nhau đến đỗi không có sự phân biệt được nữa.

Khi sự cầu nguyện dường như không được trả lời, hãy cẩn thận đừng cố gắng đổ lỗi cho người nào khác. Đây luôn luôn là một cái bẫy của Sa-tan. Khi bạn dường như không nhận được sự trả lời, luôn luôn có một lý do – Đức Chúa Trời dùng những thì giờ nầy để dạy dỗ bạn một cách cá nhân và sâu sắc hơn, và đây là sự dạy dỗ cho chính bạn, chứ không cho một ai khác cả.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *