Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 08/08 – Cầu Nguyện Trong Sự Lắng Nghe Của Cha

Ngày 08/08 – Cầu Nguyện Trong Sự Lắng Nghe Của Cha

“Đức Chúa Giê-su bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi” (Giăng 11:41)

Khi Con Đức Chúa Trời cầu nguyện, Ngài chú tâm và chỉ nhận biết rõ một mình Cha Ngài. Đức Chúa Trời luôn luôn nghe các lời cầu nguyện của Con Ngài, và nếu Con Đức Chúa Trời đã được hình thành trong tôi (xem Ga-la-ti 4:19), thì Cha sẽ luôn luôn nghe lời cầu nguyện của tôi. Nhưng tôi phải biết chắc rằng Con Đức Chúa Trời được bày tỏ qua con người xác thịt của tôi. “… thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em…” (1 Cô-rinh-tô 6:19), tức là, thân thể bạn chính là Bết-lê-hem của Con Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời có được dành cho dịp tiện để làm việc trong tôi không? Sự bình dị ngay thẳng của đời sống Ngài có được thực hành trong tôi đúng y như đã được thực hành trong đời sống Ngài khi Ngài còn trên đất nầy không? Khi tôi tiếp xúc với các sự việc xảy ra trong đời sống hằng ngày theo phương diện một con người tầm thường, sự cầu nguyện của Con đời đời của Đức Chúa Trời với Cha Ngài có được nói lên trong tôi không? Chúa Giê-su nói, “Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhơn danh ta mà cầu xin…” (Giăng 16:26). Ngày đó là ngày gì mà Ngài đã ngụ ý? Ngài nói đến ngày mà Đức Thánh Linh đến với tôi và đã làm cho tôi trở nên một với Cưú Chúa.

Hiện Cưú Chúa Giê-su Christ có tràn đầy sự thoả mãn về đời sống bạn hay không, hay bạn đang phô trương sự bước đi trong kiêu ngạo thiêng liêng trước mặt Ngài? Không bao giờ để cho lương tri bạn quá nổi bật và mạnh bạo đến đỗi đẩy Con Đức Chúa Trời qua một bên. Lương tri, hay ý thức tự nhiên, là một năng khiếu Đức Chúa Trời ban cho bản chất loài người chúng ta – nhưng lương tri tuyệt đối không phải là khả năng bẩm sinh của Con Đức Chúa Trời. Cảm xúc siêu nhiên chính là thiên tư của Con Ngài, và chúng ta không bao giờ nên đặt lương tri của chúng ta lên ngôi cao. Con Ngài luôn luôn ý thức và phản ảnh sự giống nhau với Cha, nhưng lương tri chưa hề làm điều đó và sẽ chẳng bao giờ làm điều đó. Các khả năng thường tình của chúng ta sẽ không bao giờ [có khuynh hướng] thờ phượng Đức Chúa Trời trừ ra chúng được biến cải bởi sự cư ngụ của Con Đức Chúa Trời bên trong chúng ta. Chúng ta phải biết chắc rằng thể xác con người chúng ta luôn được gìn giữ trọn vẹn trong sự phục tùng Ngài, sẵn sàng để Ngài làm việc xuyên qua chúng ta từng giờ từng phút. Hiện chúng ta có đang sống theo trình độ con người tùy thuộc tuyệt đối vào Cưú Chúa Giê-su Christ đến đỗi sự sống Ngài thể hiện qua chúng ta từng giờ từng phút không?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *