Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 17/08 – Bạn Đã Từng Câm Lặng Vì Đau Đớn Chưa?

Ngày 17/08 – Bạn Đã Từng Câm Lặng Vì Đau Đớn Chưa?

“Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm”
(Lu-ca 18:23)

Người thanh niên giàu có và quyền thế lìa khỏi Chúa Giê-su trong sự câm lặng vì đau đớn, không một lời đáp lại lời của Ngài. Ông không có chút nghi ngờ nào về điều Chúa Giê-su đã nói hay ý nghĩa của nó, nhưng những lời đó gây nên trong ông sự đau buồn và tuyệt đối không có một lời để đáp ứng lại. Bạn đã từng ở ngay tại điểm nầy chưa? Lời của Đức Chúa Trời có từng đến với bạn, nêu ra một khía cạnh của đời sống bạn và đòi hỏi bạn phải hàng phục nó cho Ngài chưa? Có thể Ngài đã từng nêu ra với bạn về các phẩm chất của cá nhân bạn, sự khao khát và mối quan tâm của bạn, hoặc cũng có thể là mối tương quan giữa tấm lòng và trí não bạn. Nếu đã vậy, bạn chắc cũng đã từng bị câm lặng vì đau đớn. Cứu Chúa sẽ không theo đuổi bạn, cũng sẽ không bênh vực Ngài đối với bạn. Nhưng mỗi lần Ngài gặp gỡ bạn tại điểm mà Ngài đã từng nêu ra, thì Ngài chỉ lập lại cách đơn giản lời của Ngài, “Nếu con thật lòng với điều con đã nói, thì đây là các điều kiện.”

“Hãy bán hết gia tài mình” (18:22). Nói cách khác, hãy liều bản thân bạn trước mặt Đức Chúa Trời và tất cả những gì gọi là sở hưũ của bạn cho đến khi bạn chỉ còn là một con người với ý thức trọn vẹn đứng trước mặt Ngài, và kế đó dâng cho Đức Chúa Trời con người đó. Đây là chỗ mà cuộc chiến thực sự khai diễn – cuộc chiến của lĩnh vực ý chí bạn trước mặt Đức Chúa Trời. Có phải bạn đang tận hiến cho ý kiến riêng của bạn đối với điều mà Chúa Giê-su muốn hơn là tận hiến cho chính Ngài không? Nếu vậy, rất có thể bạn sẽ nghe một trong các lời phát biểu cứng rắn và quả quyết của Ngài là các lời sẽ gây đau đớn cho bạn. Điều Chúa Giê-su nói là điều rất khó – nó chỉ dễ dàng và được lắng nghe đối với những người có cùng một bản chất của Ngài bên trong họ. Hãy cẩn thận đừng để cho bất cứ những gì làm yếu đi tính chất cứng rắn của lời của Chúa Giê-su Christ.

Tôi có thể rất giàu có trong sự nghèo nàn của chính tôi, hoặc trong sự biết rõ về sự kiện tôi là một kẻ không ra gì, ngoài ra tôi sẽ không bao giờ có thể làm một môn đồ của Chúa Giê-su. Hoặc nếu tôi có thể rất giàu có trong sự hiểu biết rằng tôi cũng là một “ai đó” và như thế tôi cũng sẽ không bao giờ trở nên là một môn đồ. Tôi có sẵn sàng trở nên nghèo nàn và khốn khó ngay cả trong cái cảm xúc rõ rệt về tình trạng nghèo nàn và khốn khó của tôi không? Nếu không, thì đây chính là lý do tại sao tôi trở nên chán nản. Sự chán nản là tính ích kỷ được thức tỉnh, và tính ích kỷ đó có thể là tình thương về sự tận hiến của tôi cho Chúa Giê-su – chứ không phải tình thương cho chính Cứu Chúa.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *