Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 20/08 – Chức Vụ Đối Với Sự Việc Không Ai Chú Ý Đến

Ngày 20/08 – Chức Vụ Đối Với Sự Việc Không Ai Chú Ý Đến

“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn” (Ma-thi-ơ 5:3)

Thánh kinh Tân ước chú ý đến các sự việc dường như không đáng kể mấy đối với tiêu chuẩn loài người chúng ta. “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn” Thực ra, câu nầy có nghĩa, “Phước thay cho những người bần cùng.” Người ngheo khổ bần cùng là một người tầm thường tột độ! Sự giảng dạy ngày nay có khuynh hướng nêu ra sức mạnh về ý chí của một người, hay vẻ đẹp của đặc tính người đó – những điều rất dễ dàng được sự chú ý. Lời phát biểu chúng ta rất thường nghe là, “Hãy làm một quyết định cho Chúa Giê-su Christ,” nhấn mạnh trên sự việc mà Cưú Chúa chúng ta không hề tin cậy.

Ngài không hề bảo chúng ta làm các quyết định cho Ngài, nhưng là đầu phục Ngài – một sự việc khác hẳn. Nền tảng của vương quốc Chúa Giê-su Christ là sự đẹp đẽ chơn chất của những người tầm thường. Tôi thực sự được ban phước trong sự nghèo khó của tôi. Nếu tôi không có sức mạnh của ý chí và một bản chất có giá trị hay hoàn hảo, thì Chúa Giê-su nói với tôi, “Phước cho con, bởi vì qua sự nghèo khó của con mà con có thể bước vào vương quốc ta.” Tôi không thể bước vào vương quốc Ngài bằng các phẩm hạnh và đạo đức của tôi – tôi chỉ có thể bước vào đó là một người tuyệt đối bần cùng.
Đặc tính chân thật của vẻ đẹp có thể nói lên được về Đức Chúa Trời luôn luôn là đặc tính không ai chú ý của chính người có phẩm chất đó. Aûnh hưởng mà chúng ta tự cảm biết chính là ảnh hưởng của sự kiêu căng và không phải là Cơ đốc tính. Nếu tôi cứ nghĩ không biết tôi có ích lợi gì hay không cho Đức Chúa Trời, thì lập tức tôi bị mất đi vẻ đẹp và sự tươi mát của sự tiếp xúc của Đức Chúa Trời. “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình” (Giăng 7:38). Và nếu tôi cứ khám xét sự tuôn trào ra, tôi bị mất đi sự tiếp xúc của Đức Chúa Trời.

Ai là những người hiện có ảnh hưởng nhất đối với chúng ta? Chắn chắn không phải là những người tưởng rằng chính họ đã có ảnh hưởng trên chúng ta, nhưng là những người không có chút mảy may nào về ý kiến chính họ đã có ảnh hưởng trên chúng ta. Trong đời sống Cơ đốc nhân, ảnh hưởng thuộc linh không hề nhận biết về chính nó. Nếu chúng ta nhận biết về ảnh hưởng của chúng ta, thì điều nầy sẽ làm mất đi vẻ đẹp chân thật là đặc tính của sự tiếp xúc của Chúa Giê-su. Chúng ta luôn luôn biết được khi Chúa Giê-su đang làm công việc Ngài bởi vì Ngài tạo ra trong sự tầm thường các sự việc tràn đầy nguồn cảm hứng.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *