Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 21/08 – “Về Phần Ta, Song, Ngài”

Ngày 21/08 – “Về Phần Ta, Song, Ngài”

Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp tem cho các ngươi song [Ngài] sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa”
(Ma-thi-ơ 3:11).

Có bao giờ tôi đến tại một điểm của đời sống mà tại đó tôi có thể nói lên, “Về phần tôi nhưng Ngài” chưa? Cho đến khi thì giờ đó đến, tôi sẽ không bao giờ biết được báp tem bằng Đức Thánh Linh có nghĩa gì. Tôi thật đã ở tại điểm tận cùng, và tôi không thể làm gì hơn nữa – nhưng Ngài cũng bắt đầu ngay tại điểm đó – Ngài làm các sự việc mà không hề có ai có thể làm được. Tôi có sẵn sàng chờ đợi Ngài đến không? Chúa Giê-su không thể đến và làm công việc Ngài trong tôi được một khi vẫn còn điều gì đó làm chắn lối, dù đó là điều tốt hay xấu. Khi Ngài đến với tôi, tôi có sẵn sàng để Ngài đưa ra ánh sáng từng mỗi sự việc sai lầm mà tôi đã làm không? Đây chính là điểm mà vì cớ đó Ngài đến. Bất cứ ở điểm nào mà tôi nhận biết tôi không được thanh sạch thì Ngài sẽ đặt chân Ngài đến và đứng tại đó, và bất cứ ở điểm nào mà tôi nghĩ tôi đã được thanh sạch thì Ngài sẽ nhấc chân Ngài ra và đi khỏi nơi đó.

Sư ăn năn không tạo nên một cảm xúc về tội lỗi – nhưng gây ra một cảm xúc không xứng đáng không thể diễn tả được. Khi tôi ăn năn, tôi nhận biết tôi hoàn toàn vô dụng, và tôi biết tôi hoàn toàn không xứng đáng ngay cả chỉ đối với công việc xách giày cho Ngài. Tôi đã thật ăn năn giống như vậy không, hay tôi vẫn lần lữa với ý nghĩ cố gắng biện hộ cho hành động của tôi? Lý do Đức Chúa Trời không thể đến trong đời sống tôi là vì tôi chưa đến tại điểm của sự ăn năn cách trọn vẹn.

“Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.” Giăng không đề cập ở đây về báp tem bằng Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm, nhưng là một công việc thực hiện bởi Cưú Chúa Giê-su Christ. “Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi.” Kinh nghiệm duy nhất của những người nhận được báp tem bởi Đức Thánh Linh là kinh nghiệm của một cảm xúc rõ rệt chính mình là một người hoàn toàn không xứng đáng.

“Về phần tôi” là như vậy trong quá khứ, “nhưng Ngài” đã đến và một sự việc kỳ diệu đã xảy ra. Hãy đến chỗ tận cùng của đời sống bạn nơi mà bạn không thể làm gì được hơn nữa, nhưng cũng chính là nơi mà Ngài sẽ làm mọi sự.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *