Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 29/08 – Một Sự Hữu Ích Hay Một Mối Tương Giao

Ngày 29/08 – Một Sự Hữu Ích Hay Một Mối Tương Giao

“chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng” (Lu-ca 10:20)

Chúa Giê-su Christ nói ra ở đây, “Đừng nên mừng rỡ đối với sự thành công của ngươi trong công tác phục vụ Ta, nhưng hãy mừng rỡ vì sự tương giao tốt đẹp của ngươi đối với Ta.” Cạm bẫy trong công tác mà bạn là một Cơ đốc nhân có thể bị rơi vào là sự mừng rỡ vì tính cách thành công của công việc đó – hãy mừng rỡ trong sự kiện là Đức Chúa Trời đã và đang xử dụng bạn. Tuy nhiên bạn sẽ không bao giờ có thể đo lường được trọn vẹn công việc mà Đức Chúa Trời sẽ làm qua bạn nếu bạn thật có một tình tương giao tốt đẹp với Chúa Giê-su Christ. Nếu bạn cứ gìn giữ tình tương giao của bạn bền vững trong Ngài, thì dù cho hoàn cảnh bạn thể nào hoặc bất cứ ai mà bạn gặp phải mỗi ngày, Ngài sẽ tiếp tục tuôn đổ “sông nước hằng sống” qua bạn (Giăng 7:38). Và thực ra bởi sự thương xót của Ngài mà Ngài không để cho bạn biết điều đó. Một khi bạn có tình tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời qua sự cưú rỗi và sự nên thánh, hãy nhớ rằng bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến với bạn, đều là bởi Đức Chúa Trời đặt bạn vào hoàn cảnh đó. Và Đức Chúa Trời dùng phản ứng của đời sống bạn đối với các hoàn cảnh của mình để hoàn thành mục đích của Ngài, dù bao lâu mà bạn vẫn tiếp tục “đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng” (1 Giăng 1:7).

Khuynh hướng của chúng ta ngày nay là nhấn mạnh trên sự phục vụ. Hãy coi chừng những người nêu lên yêu cầu của họ để được giúp đỡ vì sự ích lợi của một vài người khác. Nếu bạn lấy sự ích lợi làm sự thử nghiệm, thì Chúa Giê-su chính là một người thất bại nhất đã từng sống trên đất. Đối với các người thánh, hướng đi và sự dẫn dắt đến từ chính Đức Chúa Trời, không phải do sự đo lường về tính chất hưũ ích của người thánh đó. Chính công việc Đức Chúa Trời làm xuyên qua chúng ta mới là công việc đáng kể, không phải công việc của chúng ta làm cho Ngài. Tất cả mà Cưú Chúa quan tâm đối với đời sống của một người chính là tình tương giao của người đó với Đức Chúa Trời – một sự việc có giá trị lớn nhất đối với Cha Ngài. Chúa Giê-su “đem nhiều con đến sự vinh hiển” (Hê-bơ-rơ 2:10)

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *