Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 30/08 – “Sự Vui Mừng Của Ta Sự Vui Mừng Các Ngươi”

Ngày 30/08 – “Sự Vui Mừng Của Ta Sự Vui Mừng Các Ngươi”

“Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn”
(Giăng 15:11)

Sự vui mừng nào mà Chúa Giê-su đã có? Không nên lẫn lộn giữa sự vui mừng và sự sung sướng. Thực ra, đây là một sự sỉ nhục cho Chúa Giê-su Christ khi dùng chữ sung sướng trong sự liên hệ với Ngài. Sự vui mừng của Chúa Giê-su là hoàn toàn đầu phục và hy sinh chính bản thân Ngài cho Cha Ngài – sự vui mừng làm mọi sự việc mà Cha đã sai Ngài làm – “Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá” (Hê-bơ-rơ 12:2). “Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa” (Thi thiên 40 :8). Chúa Giê-su đã cầu nguyện cho sự vui mừng của chúng ta có thể tiếp tục đầy trọn cho đến khi nó trở nên giống như sự vui mừng của chính Ngài. Tôi có sẵn sàng cho Chúa Giê-su Christ giới thiệu sự vui mừng của Ngài cho tôi không?

Sống một đời sống đầy trọn và tuôn trào không có nghĩa là dựa vào sức khoẻ thể xác, vào các hoàn cảnh, hoặc thấy được công việc của Đức Chúa Trời tiến triển, nhưng bằng sự hiểu biết trọn vẹn về Đức Chúa Trời, và ở trong cùng sự tương giao và hiệp một với Ngài mà chính Chúa Giê-su đã yêu thích. Nhưng điều đầu tiên làm ngăn trở sự vui mừng nầy là sự bực bội ngấm ngầm gây nên bởi sự suy nghĩ quá nhiều về các hoàn cảnh của chúng ta. Chúa Giê-su phán, “sự lo lắng về đời nầy, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái” (Mác 4:19). Và ngay trước khi chúng ta nhận thức được điều gì đã xảy ra, chúng ta bị vướng vào các nỗi lo lắng. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta chỉ mới là ngưỡng cửa thôi – Ngài muốn chúng ta phải bước đến tận chỗ mà tại đó chúng ta sẽ là các chứng nhân cho Ngài và tuyên giảng về Chúa Giê-su là ai.

Hãy có một tình tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời, tìm sự vui mừng của bạn nơi đó, và “sông nước hằng sống sẽ chảy” từ trong bạn (Giăng 7:38). Hãy làm một nguồn nước mà qua đó Chúa Giê-su có thể tuôn đổ “nước hằng sống” của Ngài. Hãy chấm dứt làm một kẻ giả hình và kiêu căng, chỉ biết có chính bản thân bạn thôi, và sống “sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:3). Một người có tình tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời sẽ sống một đời sống tự nhiên như sự hít thở dưỡng khí bất luận nơi nào người đó đi đến. Đời sống đã trở nên một nguồn phước lớn cho chính bạn là đời sống của những người mà chính họ không hề nhận biết mình là một nguồn phước.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *