Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 13/09 – Tranh Luận Hay Vâng Lời?

Ngày 13/09 – Tranh Luận Hay Vâng Lời?

“…Lòng thật thà tinh sạch với Đấng Christ ….” (2 Cô-rinh-tô 11:3)

Sự đơn giản là bí quyết để thấy được mọi sự việc cách rõ rệt. Có thể phải mất một thời gian dài để một người thánh suy nghĩ được mọi sự cách rõ rệt, tuy nhiên là một người thánh chân thật bắt buộc phải thấy được mọi sự việc cách rõ rệt và không phải có một sự khó khăn nào cả. Bạn không thể suy nghĩ cách sáng suốt về mọi sự việc khi bạn đang có sự bối rối về phương diện thuộc linh; để cho mọi sự việc được rõ rệt, bạn phải có sự vâng lời. Đối với các sự việc thuộc phương diện trí thức bạn có thể suy nghĩ ra được, nhưng đối với các sự việc thuộc linh bạn sẽ chỉ đưa mình vào sự nghĩ ngợi hoang mang và bối rối càng hơn thôi. Nếu có sự việc gì trong đời sống bạn mà Đức Chúa Trời đang đặt áp lực Ngài trên đó, thì hãy vâng lời Ngài ngay trong sự việc đó. Hãy mang ra tất cả “các lý luận … và … các ý tưởng làm [tôi] vâng phục Đấng Christ” liên quan đến sự việc đó, và mọi sự sẽ trở nên rõ rệt như ban ngày cho bạn (2 Cô-rinh-tô 10:5). Khả năng lý luận của bạn sẽ đến sau, nhưng sự lý luận không phải theo như cách chúng ta thấy. Chúng ta thấy như con trẻ, và khi chúng ta cố gắng trở nên khôn ngoan chúng ta lại không thấy được gì cả (xem Ma-thi-ơ 11:25).

Ngay cả một sự việc nhỏ nhất mà chúng ta cho phép xen vào đời sống chúng ta và không ở dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh cũng đủ gây nên sự bối rối cho phương diện thuộc linh chúng ta, và dùng hết mọi thì giờ của mình để suy nghĩ về sự việc đó cũng vẫn không bao giờ được sáng tỏ. Sự bối rối về thuộc linh chỉ có thể được khắc phục qua sự vâng lời. Liền sau khi chúng ta vâng lời, chúng ta có ngay sự sáng suốt. Đây là một sự việc làm chúng ta hổ thẹn, bởi vì khi chúng ta bối rối chúng ta biết rằng sự lý luận nằm trong trạng thái của trí não chúng ta. Nhưng khi năng lực nhìn thấy tự nhiên của chúng ta được chân thành hiến dâng vào sự vâng phục Đức Thánh Linh, thì nó trở nên một năng lực mà qua đó chúng ta thấy được ý chỉ của Đức Chúa Trời, và trọn đời sống chúng ta sẽ được giữ trong sự đơn giản và thành thật.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons