Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 08/10 – Xây Dựng Trên Căn Bản Của Sự Chuộc Tội

Ngày 08/10 – Xây Dựng Trên Căn Bản Của Sự Chuộc Tội

“dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình” (Rô-ma 6:13)

Tôi không thể tự cưú vớt tôi và làm cho tôi được nên thánh; tôi không thể mua chuộc tội lỗi của chính tôi; tôi không thể mua chuộc tội lỗi cho cả thế giới; tôi không thể làm cho đúng lại những gì đã sai trật, thanh lọc những gì không thanh sạch, hay làm cho thánh khiết những gì không thánh khiết. Mọi sự đó là công việc mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Tôi có đức tin trong mọi sự mà Cưú Chúa Giê-su Christ đã làm không? Ngài đã thực hiện sự chuộc tội một cách trọn vẹn. Tôi hiện có ở trong thói quen nhận biết sự kiện nầy cách liên tục không? Điều quan trọng nhất chúng ta cần có không phải là làm, nhưng là tin. Sự cưú chuộc của Đấng Christ không phải là một kinh nghiệm, đây là một công việc cao cả của Đức Chúa Trời đã được thực hiện qua Đấng Christ và tôi phải xây dựng đức tin tôi trên căn bản nầy. Nếu tôi xây đắp đức tin tôi trên kinh nghiệm riêng của tôi, tôi sẽ tạo nên một nếp sống hoàn toàn không dựa theo Kinh thánh – một đời sống cô lập, chỉ hướng mắt về sự thánh khiết của cá nhân tôi thôi. Hãy cẩn thận về thứ thánh khiết đó của con người, không đặt căn bản trên sự chuộc tội bởi Cưú Chúa. Nó không có giá trị đối với bất cứ điều gì trừ ra một đời sống cô lập – không có ích lợi cho Đức Chúa Trời và là một sự phiền phức cho con người. Hãy đo lường từng mỗi kinh nghiệm bạn có được bằng chính Cưú Chúa. Chúng ta không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời bằng bất cứ điều gì khác trừ ra chúng ta nhất tâm xây đắp trên nền tảng của sự cưú chuộc bởi Thập tự giá Đấng Christ.

Sự chuộc tội của Chúa Giê-su phải được phô bày qua các đường lối thực tế và khiêm nhường của đời sống tôi. Mỗi khi tôi vâng lời, thì thần tính trọn vẹn của Đức Chúa Trời sẽ kề cận bên tôi, để nhờ đó sẽ có một sự thoả hiệp trọn vẹn giữa ân điển của Đức Chúa Trời và sự vâng lời tự nhiên của tôi. Vâng lời có nghĩa tôi hoàn toàn đặt lòng tin cậy của tôi vào sự chuộc tội, và sự vâng lời của tôi lập tức gặp gỡ được niềm vui mừng của ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời.

Hãy cẩn thận về sự thánh khiết của loài người là thứ thánh khiết từ chối thực tế của đời sống thiên nhiên – đó là một sự thánh khiết giả dối. Hãy tiếp tục đưa bản thân bạn vào trong các thử nghiệm của sự chuộc tội với câu hỏi, “Đâu là sự phân biệt của sự chuộc tội trong việc nầy, và trong việc kia?”

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons