Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 10/10 – Sự Yên Lặng Của Đức Chúa Trời – Kế Đến Là Gì?

Ngày 10/10 – Sự Yên Lặng Của Đức Chúa Trời – Kế Đến Là Gì?

“Khi Ngài nghe người nầy đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở”(Giăng 11:6)

Đức Chúa Trời có đang tin cậy bạn đối với sự yên lặng của Ngài không – một sự yên lặng với ý nghĩa vô cùng sâu sắc? Thực ra sự yên lặng của Đức Chúa Trời chính là sự trả lời của Ngài. Hãy nghĩ đến những ngày hoàn toàn yên lặng trong ngôi nhà đó tại làng Bê-tha-ni! Có những gì trong đời sống bạn có thể dùng để so sánh với những ngày đó không? Đức Chúa Trời có thể tin cậy bạn như vậy không, hay bạn vẫn muốn sự trả lời thấy được rõ rệt của Ngài? Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban cho bạn các ơn phước mà bạn nài xin nếu bạn không đi xa hơn nữa với sự đòi hỏi đó, nhưng sự yên lặng của Ngài là dấu hiệu Ngài đang đưa bạn vào một sự hiểu biết tuyệt diệu càng hơn nữa về chính Ngài. Có phải bạn đang than khóc trước mặt Đức Chúa Trời vì bạn chưa nhận được sự trả lời rõ rệt? Khi bạn không thể nghe được Đức Chúa Trời, bạn sẽ thấy rằng sự tin cậy của Ngài đối với bạn qua một đường lối mật thiết nhất mà Ngài có thể có được nơi bạn – với một sự yên lặng tuyệt đối, không phải sự yên lặng trong chán nản, nhưng với sự vui lòng, bởi vì chính ra Ngài thấy bạn có thể chịu đựng một khải thị quan trọng hơn nữa. Nếu Đức Chúa Trời ban cho bạn một sự yên lặng, hãy ngợi khen Ngài – Ngài đang đưa bạn vào khuynh hướng của mục đích Ngài. Chứng cớ thực tế của sự trả lời đúng lúc là vấn đề thuộc quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Thời gian không có nghĩa gì đối với Đức Chúa Trời. Có một lúc nào đó bạn có thể đã nói, “Tôi xin Chúa ban cho tôi bánh, nhưng Ngài lại cho tôi đá” (xem Ma-thi-ơ 7:9). Ngài đã không hề cho bạn đá, và hôm nay bạn thấy rõ rằng Ngài đã thật bạn cho bạn “bánh sự sống” (Giăng 6:35).

Một điều tuyệt diệu về sự yên lặng của Đức Chúa Trời đó là đặc tính bình tịnh của Ngài hay tiêm nhiễm – nó nhiễm vào trong bạn, làm cho bạn trở nên hoàn toàn tin tưởng đến đỗi bạn có thể nói lên một cách thành thật rằng, “Tôi biết Đức Chúa Trời đã nghe tôi.” Sự yên lặng của Ngài chứng minh Ngài đã nghe. Bao lâu mà bạn có ý kiến là Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho bạn bằng cách luôn luôn trả lời sự cầu nguyện của bạn, thì Ngài sẽ làm điều đó, nhưng Ngài sẽ không hề ban cho bạn ân điển của sự yên lặng của Ngài. Nếu Cưú Chúa Giê-su Christ đang đưa bạn vào trong sự hiểu biết rằng sự cầu nguyện là để tôn vinh hiển cho Cha Ngài, thì Ngài sẽ ban cho bạn dấu hiệu đầu tiên của tình mật thiết của Ngài – sự yên lặng.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *