Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 13/10 – Chìa Khoá Cho Công Tác của Người Truyền Giảng

Ngày 13/10 – Chìa Khoá Cho Công Tác của Người Truyền Giảng

“Đức Chúa Giê-su đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân” (Ma-thi-ơ 28:18-19)

Chìa khoá cho công tác của người truyền giảng chính là quyền hạn của Chúa Giê-su Christ, chứ không phải là nhu cầu đối với số người đang trong tình trạng hư mất. Chúng ta có khuynh hướng nhìn lên Cưú Chúa như là Đấng hổ trợ chúng ta trong các cố gắng của mình cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Cưú Chúa đặt vị trí Ngài là Cưú Chúa cao cả và tối thượng trên hết đối với các môn đồ Ngài. Ngài không hề nói số người đang trong tình trạngï hư mất sẽ không bao giờ được cưú nếu chính chúng ta không ra đi – Ngài chỉ nói cách đơn giản, “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân.” Ngài nói, “Hãy đi trên căn bản của lẽ thật đã được bày tỏ của quyền năng tối thượng của Ta, dạy dỗ và truyền giảng qua kinh nghiệm sống của ngươi về Ta.”

“Mười một môn đồ đi lên hòn núi mà Đức Chúa Giê-su đã chỉ cho” (28:16). Nếu tôi muốn biết quyền năng tối thượng và phổ cặp cả thế giới của Đấng Christ, chính tôi phải biết Ngài. Tôi phải dùng thì giờ để thờ phượng Đấng mà danh Ngài tôi đang mang trên đời sống tôi. Chúa Giê-su phán, “Hãy đến cùng Ta” – đó là chỗ để gặp gỡ Chúa Giê-su – “những kẻ mệt mỏi và gánh nặng” (Ma-thi-ơ 11:28) – và đã có bao nhiêu người truyền giảng đã làm như vậy! Chúng ta hoàn toàn vứt bỏ những lời tuyệt diệu nầy của Đấng Tối Cao của cả thế giới, nhưng đây chính là lời của Chúa Giê-su cho các môn đồ Ngài với ý nghĩa cho tại đây và ngay chính giây phút nầy.

“Vậy hãy đi.” Chữ “đi” ở đây có nghĩa đơn giản là “sống”. Công vụ các sứ đồ 1:8 mô tả đi bằng cách nào. Trong câu nầy Chúa Giê-su không nói, “Đi vào Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và Sa-ma-ri,” nhưng, “các ngươi sẽ làm chứng về Ta trong [tất cả những nơi nầy].” Ngài dùng quyền hạn của chính Ngài trong việc sai chúng ta đi.

“Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi” (Giăng 15:7) – đây là phương pháp để cứ tiếp tục đi. Và sau đó nơi nào chúng ta được sai đi là một việc không quan trọng đối với chúng ta, bởi vì Đức Chúa Trời tối cao điều khiển sự đi của chúng ta.

“Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm qúy, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-su” Đó là cách để chúng ta cứ tiếp tục đi cho đến khi qua khỏi đời nầy.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *