Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 14/10 – Chìa Khóa Cho Sứ Điệp Của Người Truyền Giảng

Ngày 14/10 – Chìa Khóa Cho Sứ Điệp Của Người Truyền Giảng

“Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa” (1 Giăng 2:2)

Chìa khoá cho sứ điệp của người truyền giảng chính là sự hy sinh chuộc tội của Christ Giê-su – chính sự hy sinh của Ngài cho chúng ta đã hoàn toàn làm nguôi cơn giận của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn lại bất cứ phương diện khác của công việc của Đấng Christ, hoặc đó là sự chữa lành, sự cưú sống, hoặc sự làm cho nên thánh, bạn sẽ thấy rằng có một giới hạn trong mọi công việc đó. Nhưng – “Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!” – một lẽ thật hoàn toàn không có giới hạn (Giăng 1:29). Sứ điệp của người truyền giảng chứa đựng sự quan trọng vô hạn định về Cứu Chúa Giê-su Christ là Đấng cưú chuộc tội lỗi chúng ta, và người truyền giảng là một người thấm nhuần sâu đậm trong lẽ thật của khải thị đó.

Chìa khoá thật cho sứ điệp của người truyền giảng chính là khía cạnh tha tội của Đấng Christ, chứ không phải ở sự nhân từ Ngài, ở lòng tốt của Ngài, hoặc ngay cả ở sự tiết lộ cho chúng ta về địa vị làm Cha của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. “… người ta sẽ … rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội …” (Lu-ca 24:47). Sứ điệp tối quan trọng và không giới hạn chính là “Ngài là sự hy sinh chuộc tội cho chúng ta ….” Sứ điệp của người truyền giảng không khuynh hướng theo chủ nghĩa của một dân tộc nào, cũng không thiên vị một quốc gia nào hay một cá nhân nào; mà “cho toàn cả thế giới.” Khi Đức Thánh Linh đến với tôi, Ngài không có sự thiên vị hoặc một ưu tiên nào cho tôi; Ngài chỉ làm một việc đơn giản là đưa tôi vào sự hiệp một với Cưú Chúa Giê-su.

Người truyền giảng là một người được ràng buộc bởi sự phối hợp giữa nhiệm vụ đã được bày tỏ và mục đích của Đức Chúa Trời và cũng là Vị Chủ của mình. Người đó không làm nhiệm vụ tuyên giảng về quan điểm riêng của mình, nhưng chỉ tuyên giảng về “Chiên Con của Đức Chúa Trời.” Sẽ dễ hơn cho tôi nếu tôi chỉ thuộc về một nhóm phái nào và chỉ đơn giản nói lên điều Chúa Giê-su Christ đã làm cho chính tôi, và cũng sẽ dễ hơn cho tôi nếu tôi trở nên một người tận nguyện cho công tác chữa lành thiêng liêng, hoặc của một khuôn mẫu đặc biệt nào đó về sự nên thánh, hoặc về báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Phao-lô không hề nói, “… không rao truyền về điều Đấng Christ đã làm cho tôi, thì khốn khó cho tôi thay,” nhưng, “… không rao truyền tin lành, thì khốn khó cho tôi thay!” (1 Cô-rinh-tô 9:16). Và đây là tin lành – “Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!”

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *