Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 15/10 – Chìa Khóa Dẫn Đến Các Mạng Lệnh Của Chủ

Ngày 15/10 – Chìa Khóa Dẫn Đến Các Mạng Lệnh Của Chủ

“Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (Ma-thi-ơ 9:38)

Chìa khoá cho công tác khó khăn của người truyền giảng nằm trong tay của Đức Chúa Trời, và chìa khóa đó chính là sự cầu nguyện, không phải việc làm – có nghĩa, không phải việc làm theo nghĩa thông thường của từ ngữ nầy được dùng theo thời nay, mà kết quả thường làm cho cái nhìn của chúng ta chuyển hướng khỏi Đức Chúa Trời. Chìa khoá cho các công tác khó khăn của người truyền giảng cũng không phải là chìa khoá của ý thức thông thường, cũng không phải là chìa khoá của lĩnh vực y học, của văn minh, của học vấn, hay ngay cả của sự truyền giảng Phúc âm. Chìa khoá đó chính là sự vâng theo các mạng lệnh của Chủ – chìa khoá của sự cầu nguyện. “Cầu xin chủ mùa gặt ….” Trong thế giới thiên nhiên, cầu nguyện không phải là một công việc thông thường, trái lại rất phi lý. Chúng ta phải công nhận rằng cầu nguyện là một công việc điên gàn nếu nhìn theo khía cạnh tầm thường của ý thức tự nhiên.

Theo quan điểm của Cưú Chúa Giê-su Christ, không có vấn đề gọi là quốc gia, nhưng mà là cả thế giới. Có bao nhiêu người trong chúng ta cầu nguyện mà không chú tâm đến nhiều người, nhưng chỉ chú tâm đến một Người thôi – đó là Chúa Giê-su Christ? Ngài là chủ nhân của mùa gặt được tạo nên qua sự phiền muộn và sự nhận biết tội lỗi. Đây là mùa gặt mà chúng ta phải cầu nguyện để có nhiều con gặt được đưa đến cho công tác gặt hái. Chúng ta ở lại với sự bận rộn của các công việc của chúng ta, trong khi bao nhiêu người chung quanh chúng ta đang “chín vàng” và đang sẵn sàng để được “gặt hái”; chúng ta không gặt lấy dù chỉ một trong số những người nầy, nhưng chỉ tiêu phí thì giờ của Cưú Chúa bằng các chương trình và các sinh hoạt hăng hái quá độ. Thí dụ, có một cơn khủng hoảng xảy đến cho đời sống của cha hoặc anh em của bạn – bạn sẽ có mặt ở đó như một công nhân của mùa gặt để làm công việc gặt hái cho Chúa Giê-su Christ không? Hay sự đáp ứng của bạn là, “Ô, nhưng tôi có một công việc rất đặc biệt phải làm!” Không có Cơ đốc nhân nào có các công việc đặc biệt phải làm. Cơ đốc nhân là một người được kêu gọi để trở nên thuộc về Đấng Christ, “đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình” (Giăng 13:16), và không phải là một người “đọc” lên cho Chúa Giê-su Christ các công việc mà họ muốn làm. Cưú Chúa không kêu gọi chúng ta vào các công tác đặc biệt – Ngài kêu gọi chúng ta đến với Ngài. “Hãy cầu xin chủ mùa gặt,” và Ngài sẽ sắp đặt các hoàn cảnh của bạn để sai bạn ra đi làm công nhân cho Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons