Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 26/10 – Phương Pháp Cho Các Nhiệm Vụ

Ngày 26/10 – Phương Pháp Cho Các Nhiệm Vụ

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân” (Ma-thi-ơ 28:19)

Chúa Giê-su Christ không hề phán, “Hãy đi và cưú vớt các linh hồn” (sự cưú rỗi linh hồn thuộc công việc mầu nhiệm của Đức Chúa Trời), nhưng Ngài phán, “Hãy đi dạy dỗ muôn dân.” Tuy nhiên bạn không thể nào “dạy dỗ muôn dân” được trừ ra chính bạn là một môn đồ. Khi các môn đồ trở về sau sứ mệnh truyền giảng lần đầu tiên của họ, lòng họ tràn đầy sự vui mừng vì ngay cả các quỉ cũng phải phục họ. Nhưng thực ra Chúa Giê-su đã nói, “Đừng nên vui mừng vì sự thành công của công việc – bí quyết của sự vui mừng là ngươi có được một tình tương giao tốt đẹp với Ta” (xem Lu-ca 10:17-20). Điều căn bản và quan trọng hơn hết của người truyền giảng là cứ duy trì lòng chân thật đối với tiếng gọi của Đức Chúa Trời, và nhận biết chỉ có một mục đích và một mục đích duy nhất thôi, đó là dạy dỗ nhiều người, đàn ông cũng như đàn bà, trở nên môn đồ cho Chúa Giê-su. Hãy nhớ rằng có một thứ say mê chinh phục linh hồn không đến từ nguồn của Đức Chúa Trời, nhưng từ sự khao khát biến cải người qui đạo theo quan điểm của cá nhân mình.

Sự thách đố của một người truyền giảng không phải ở sự kiện là sự khó khăn trong công tác mang nhiều người đến với sự cưú rỗi, hoặc sự tái phạm tội lỗi là một sự kiện rất khó cải hoán, hoặc sự lãnh đạm là một tính chất làm ngăn trở cách trầm trọng. Không, sự thách đố đến từ quan niệm tương giao giữa cá nhân người truyền giáo và Cứu Chúa Giê-su Christ – “[Hai] ngươi tin ta làm được điều [hai] ngươi ao ước sao?” (Ma-thi-ơ 9:28). Cưú Chúa không hề do dự đặt câu hỏi nầy với chúng ta, và nó thách đố chúng ta trong từng mỗi hoàn cảnh cá nhân chúng ta gặp phải. Một thách đố lớn lao cho chúng ta là – tôi có biết Cứu Chúa, Đấng sống của tôi hay không? Tôi có biết quyền năng của Thánh Linh Ngài ngự trong tôi không? Tôi có khôn ngoan đủ theo sự nhìn thấy của Đức Chúa Trời, nhưng khờ dại đủ đối với sự khôn ngoan của thể gian, để tin cậy vào điều mà Cưú Chúa Giê-su Christ đã phán bảo tôi không? Hay tôi đang bỏ rơi địa vị tuyệt diệu của tôi là có được niềm tin tưởng không giới hạn trong Christ Giê-su, tức là sự kêu gọi thực sự và duy nhất đối với người truyền giảng? Nếu tôi theo bất cứ phương pháp nào khác, tức là tôi hoàn toàn tách rời tất cả các phương pháp Cưú Chúa đã qui định – “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi …” (Ma-thi-ơ 28:18-19).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons