Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 27/10 – Sự Biện Minh Bởi Đức Tin

Ngày 27/10 – Sự Biện Minh Bởi Đức Tin

“Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hoà thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hoà thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cưú là dường nào!” (Rô-ma 5:10)

Không phải tôi được cưú vì nhờ tôi tin – [nhưng] chỉ đơn giản là tôi nhận biết rằng tôi được cưú vì tôi tin. Và không phải vì sự ăn năn đã cưú vớt tôi – sự ăn năn chỉ là một dấu hiệu tôi nhận thức điều mà Đức Chúa Trời đã làm qua Christ Giê-su. Điều nguy hiểm ở đây là sự nhấn mạnh trên kết quả, thay vì trên nguyên nhân. Có phải sự vâng lời của tôi, sự dâng hiến của tôi, và sự tận nguyện của tôi làm cho tôi được trở nên tốt đẹp với Đức Chúa Trời không? Không hề như vậy! Tôi được trở nên tốt đẹp với Đức Chúa Trời, bởi vì trước hơn hết mọi sự đó, Đấng Chirst đã chịu chết. Khi tôi quay lại với Đức Chúa Trời và qua lòng tin nhìn nhận điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ, thì sự tha tội lạ lùng bởi Thập tự giá của Đấng Christ lập tức đặt tôi vào tình tương giao đúng với Đức Chúa Trời. Và bởi kết quả của phép lạ mầu nhiệm của ân điển Đức Chúa Trời mà tôi được biện minh, không phải vì cớ tôi hối hận về tội lỗi tôi, hay vì tôi đã ăn năn, nhưng vì cớ điều mà Cưú Chúa Giê-su đã làm. Thánh Linh của Đức Chúa Trời mang đến sự biện minh với một ánh sáng chói lọi và làm sửng sốt, và tôi biết tôi được cưú, mặc dù tôi không biết cách nào mà công việc nầy đã được thành tựu.

Sự cưú rỗi đến từ Đức Chúa Trời là một sự kiện không đặt căn bản trên sự hợp lý theo thực tế của loài người, nhưng trên sự hy sinh chịu chết của Chúa Giê-su. Chúng ta được sinh lại là nhờ chính sự chuộc tội của Cưú Chúa. Tất cả mọi người, đàn ông và đàn bà, tội lỗi đều có thể được thay đổi trở nên tạo vật mới, không phải nhờ sự ăn năn của họ hay sự tin của họ, nhưng xuyên qua việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong Christ Giê-su là sự kiện đi trước mọi kinh nghiệm của chúng ta (xem 2 Cô-rinh-tô 5:17-19). Sự an ninh không ai thắng được nhờ sự biện minh và sự được nên thánh chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải làm thành mọi sự nầy cho chúng ta – mọi công việc nầy được thành tựu trong chúng ta xuyên qua sự chuộc tội của Thập tự giá Đấng Christ. Sự mầu nhiệm trở nên một sự tự nhiên cho chúng ta qua phép lạ của Đức Chúa Trời, và cũng có một sự nhận thức về điều Cưú Chúa Giê-su Christ đã làm xong – “Mọi việc đã được trọn!” (Giăng 19:30).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons