Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 28/10 – Sự Thay Thế

Ngày 28/10 – Sự Thay Thế

“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21)

Theo quan niệm thời nay về sự chết của Chúa Giê-su thì Ngài chịu chết cho tội lỗi chúng ta vì cớ lòng thương hại. Tuy nhiên theo quan điểm của Thánh kinh Tân ước thì Ngài gánh lấy tội lỗi trên Ngài không phải vì lòng thương hại, nhưng vì sự giống nhau của Ngài với chúng ta. Ngài “đã làm cho … trở nên tội lỗi …” Tội lỗi của chúng ta đã được cất lấy vì cớ sự chết của Chúa Giê-su, và sự giải nghĩa duy nhất cho sự chết của Ngài là vì sự vâng lời của Ngài đối với Cha Ngài, không phải vì lòng thương hại của Ngài đối với chúng ta. Chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận không phải vì chúng ta đã vâng lời, không phải vì chúng ta đã hứa từ bỏ mọi sự việc, nhưng vì sự chết của Đấng Christ, và không vì lý do nào khác hơn nữa. Chúng ta nói Cưú Chúa Giê-su Christ đã đến để giải bày về địa vị làm Cha của Đức Chúa Trời và lòng nhơn từ của Ngài, nhưng Thánh kinh Tân ước nói rõ rằng Ngài đến để “cất tội lỗi thế gian đi!” (Giăng 1:29). Và sự tiết lộ về địa vị làm Cha của Đức Chúa Trời chỉ dành cho những ai là người đã được giới thiệu chính Chúa Giê-su là Đấng Cưú rỗi cho họ. Trong khi dạy dỗ cho thế gian, Chúa Giê-su Christ không hề đề cập về Ngài chính là Đấng đã tiết lộ về Cha, nhưng ngược lại Ngài nói như Ngài là một chướng ngại vật (xem Giăng 15:22-24). Giăng 14:9, là lời Chúa Giê-su phán, “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha,” đã được phán ra cho các môn đồ Ngài.

Vì Đấng Christ đã chết cho tôi, do đó tôi hoàn toàn được thoát khỏi sự đoán phạt – Thánh kinh Tân ước không hề dạy chúng ta như vậy. Điều mà Thánh kinh Tân ước dạy là “Ngài đã chết thay cho mọi người” (2 Cô-rinh-tô 5:15) – chứ không phải, “Ngài đã chết thay cho sự chết của tôi” – và xuyên qua sự giống nhau với sự chết của Ngài tôi được vực khỏi quyền lực của tội lỗi, và nhận được sự công bình của Ngài ban cho tôi như một món quà. Sự thay thế mà Thánh kinh Tân ước đã dạy dỗ là một sự thay thế gấp đôi – “Bởi vì Ngài đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự công bình bởi Đức Chúa Trời.” Sự dạy dỗ ở đây là Đấng Christ không phải dành riêng cho tôi trừ ra tôi cương quyết để Đấng Christ được hình thành trong tôi (xem Ga-la-ti 4:19).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons