Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 1/11 – Sự Vâng Phục Hay Sự Tự Do?

Ngày 1/11 – Sự Vâng Phục Hay Sự Tự Do?

“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15)

Cưú Chúa không bao giờ nài nỉ để được chúng ta vâng lời Ngài. Ngài nhấn mạnh trên các điều mà chúng ta phải làm, nhưng Ngài không hề ép buộc chúng ta làm các điều đó. Chúng ta phải vâng phục Ngài trong tinh thần hiệp một trọn vẹn với Ngài. Đây là lý do tại sao mỗi khi Cưú Chúa nói về chức vụ môn đồ, Ngài bắt đầu bằng chữ “Nếu,” có nghĩa, “Con không cần làm điều đó trừ ra con khao khát làm như vậy.” “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi” (Lu-ca 9:23). Nói cách khác, “Để trở nên môn đồ ta, hãy để người đó từ bỏ quyền hạn của họ cho quyền hạn của ta.” Cưú Chúa không nói về địa vị vĩnh cưủ của chúng ta, nhưng về giá trị của chúng ta cho Ngài trong đời sống hiện tại và ngay bây giờ. Đây là lý do tại sao giọng nói của Ngài nghe rất nghiêm khắc (xem Lu-ca 14:26). Không bao giờ nên cố gắng giải thích những lời nầy cho có ý nghĩa, bằng cách tách rời chúng khỏi Đấng đã nói ra những lời đó.

Cưú Chúa không hề đặt ra các luật lệ cho tôi, nhưng Ngài vạch rõ tiêu chuẩn của Ngài. Nếu tình tương giao của tôi đối với Ngài là chính vì lòng yêu thương, tôi sẽ làm bất cứ điều gì Ngài phán bảo một cách không do dự. Nếu tôi do dự, đó là vì tôi yêu thương một người khác và tôi đang đặt sự so sánh giữa người đó với Ngài, và người khác đó chính là bản thân tôi. Cưú Chúa Giê-su Christ sẽ không ép buộc tôi vâng lời Ngài, nhưng tôi cứ vâng lời. Và liền sau khi tôi vâng lời Ngài, tôi làm trọn tiền định thiêng liêng của tôi. Đời sống cá nhân tôi có thể đầy dẫy các sự việc vụn vặt xảy ra và hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Nhưng nếu tôi vâng lời Chúa Giê-su Christ trong các hoàn cảnh của đời sống thấy dường như là một sự tình cờ, thì các hoàn cảnh đó sẽ trở thành những lỗ kim cực nhỏ mà qua đó tôi thấy được gương mặt của Đức Chúa Trời. Và đến khi tôi đứng mặt đối mặt với Ngài, tôi sẽ khám phá ra rằng qua sự vâng lời của tôi mà đã có hàng ngàn người được phước. Khi sự cưú chuộc của Đức Chúa Trời đưa linh hồn một con người vào tận điểm của sự vâng phục, thì luôn luôn có kết quả. Nếu tôi vâng phục Chúa Giê-su Christ, thì sự cưú chuộc của Đức Chúa Trời sẽ tuôn trào vào đời sống người khác xuyên qua đời sống tôi, bởi vì phía sau của hành động vâng lời là thực tế của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *