Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 06/11 – Tính Chất Thánh Chưa Được Khám Phá Của Các Hoàn Cảnh

Ngày 06/11 – Tính Chất Thánh Chưa Được Khám Phá Của Các Hoàn Cảnh

“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”(Rô-ma 8:28)

Các hoàn cảnh của đời sống một người thánh đều được Đức Chúa Trời chỉ định. Trong đời sống của một người thánh không có một sự gì gọi là điều may rủi cả. Đức Chúa Trời bởi sự dự phòng của Ngài đưa chúng ta vào các hoàn cảnh mà chúng ta hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hiểu được mọi sự. Đức Chúa Trời đưa bạn đến những nơi, giữa những người, và vào trong một số điều kiện để hoàn thành một mục đích nào đó qua sự cầu thay của Đức Thánh Linh bên trong bạn. Đừng bao giờ đặt bạn phía trước các hoàn cảnh của bạn và nói, “Tôi sẽ dự liệu mọi sự cho riêng tôi tại đây; tôi sẽ canh chừng việc nầy thật chặt chẽ, hoặc sẽ che chở tôi tránh khỏi sự việc đó.” Tất cả mọi hoàn cảnh của bạn đều ở trong tay Đức Chúa Trời, và do đó bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mọi sự đó là khác thường hoặc độc nhất. Vai trò của bạn trong sự cầu thay không phải bạn cứ đau khổ về sự kiện làm thể nào để cầu thay, nhưng để bạn dùng các hoàn cảnh hằng ngày và những người mà Đức Chúa Trời đặt để chung quanh bạn, bởi sự sắp đặt trước của Ngài, để bạn đưa họ đến trước ngôi của Ngài, và để Đức Thánh Linh bên trong bạn có dịp tiện cầu thay cho họ. Qua đường lối nầy Đức Chúa Trời cùng với các người thánh Ngài sẽ chạm đến toàn cả thế giới.

Hiện tôi có làm cho công việc của Đức Thánh Linh bị khó khăn bằng cách có thái độ không rõ rệt và không chắn chắn, hay bằng cách cố gắng xen lấn vào công việc của chính Ngài? Tôi phải làm theo phương diện loài người của tôi trong sự cầu thay – dùng các hoàn cảnh mà trong đó có tôi và những người đang hiện diện chung quanh tôi. Tôi phải giữ đời sống hiểu biết sáng suốt của tôi làm một nơi thánh cho Đức Thánh Linh. Và khi tôi trình dâng mỗi một người khác nhau lên cho Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh sẽ cầu thay cho họ.

Sự cầu thay của bạn không bao giờ có thể là của tôi, và sự cầu thay của tôi không thể nào là của bạn, “nhưng chính Đức Thánh Linh cầu khẩn thay” cho mỗi đời sống chúng ta (Rô-ma 8:26). Và nếu không có sự cầu thay đó, đời sống của bao nhiêu người khác sẽ bị bỏ quên trong nghèo khó và suy đồi.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons