Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 07/11 – Sức Mạnh Vô Song Của Sự Cầu Nguyện

Ngày 07/11 – Sức Mạnh Vô Song Của Sự Cầu Nguyện

“Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:26)

Chúng ta nhận thức rằng chúng ta được Đức Thánh Linh làm tăng thêm nghị lực cho sự cầu nguyện của chúng ta; và chúng ta cũng biết phải cầu nguyện làm sao cho thoả hiệp với Đức Thánh Linh; nhưng chúng ta không thường nhận biết chính Đức Thánh Linh đã lấy sự than thở không thể nói ra được mà cầu thay cho chúng ta. Khi chúng ta được sinh lại bởi Đức Chúa Trời và được Thánh Linh Ngài ngự bên trong, Ngài tỏ bày sự không thể nói ra được cho chúng ta.

Chữ “Ngài” ở đây tức là Đức Thánh Linh ngự trong bạn, “theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ” (8:27). Và Đức Chúa Trời dò xét lòng bạn, không phải để biết sự cầu nguyện theo sự hiểu biết của bạn là thể nào, nhưng để biết được sự cầu nguyện bởi Đức Thánh Linh là điều gì.

Thánh Linh của Đức Chúa Trời dùng bản chất của các người tin làm đền thờ để từ đó Ngài dâng lên sự cầu thay của Ngài. “thân thể [anh em] là đền thờ của Đức Thánh Linh” (1 Cô-rinh-tô 6:19). Khi Chúa Giê-su Christ dẹp sạch bên trong đền thờ, “Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ” (Mác 11:16). Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ không cho phép bạn dùng thân thể bạn cho sự tiện nghi của cá nhân bạn, Chúa Giê-su xua đuổi cách không thương xót những người đã mua bán trong đền thờ, và nói, “Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện. Nhưng các người đã làm thành cái hang trộm cướp” (Mác 11:17).

Bạn đã đi đến sự nhận biết “thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh” chưa? Nếu chúng ta đã có sự nhận biết đó, chúng ta phải cẩn thận gìn giữ thân thể chúng ta luôn được thanh sạch cho Ngài. Chúng ta phải nhớ rằng đời sống có tri giác của chúng ta, mặc dù chỉ một phần rất nhỏ của toàn thân thể, cũng phải được chúng ta xem như là “đền thờ của Đức Thánh Linh.” Ngài sẽ chịu trách nhiệm đối với những phần mà chúng ta không thể biết được, nhưng chúng ta phải chú ý cách cẩn thận và canh giữ những phần biết được là phần chúng ta chịu trách nhiệm.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *