Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 09/11 – Tình Giao Hữu Với Tin Lành

Ngày 09/11 – Tình Giao Hữu Với Tin Lành

“kẻ giúp việc đạo Tin lành của Đấng Christ” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2)

Sau khi được nên thánh, thật rất khó diễn tả mục đích của đời sống bạn là gì, bởi vì Đức Chúa Trời đã đưa bạn vào trong mục đích của Ngài xuyên qua Đức Thánh Linh. Bây giờ Ngài đang dùng bạn trong mục đích của Ngài cho toàn cả thế giới cũng như Ngài đã dùng Con Ngài trong mục đích của sự cưú rỗi cho chúng ta. Nếu bạn tìm kiếm những việc lớn lao cho bạn, và suy nghĩ, “Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi làm việc nầy và làm việc kia,” bạn ngăn chận Đức Chúa Trời trong việc xử dụng bạn. Bao lâu mà bạn còn duy trì các ưa thích cá nhân và tham vọng riêng của mình, bạn không thể nào hoàn toàn được ngang hàng hoặc trở nên giống nhau với Đức Chúa Trời đối với các mối quan tâm của Ngài. Điều nầy chỉ có thể đạt được bằng cách tuyệt đối từ bỏ một lần đủ cả mọi toan tính của cá nhân bạn, và bằng cách để Đức Chúa Trời đưa bạn trực tiếp vào mục đích của Ngài đối với cả thế giới. Sự hiểu biết của bạn về các đường lối riêng của bạn cũng phải được hàng phục, bởi vì các đường lối của bạn bây giờ trở nên là đường lối của Cưú Chúa.

Tôi phải học biết rằng mục đích của đời sống tôi thuộc về Đức Chúa Trời, không phải thuộc của tôi. Đức Chúa Trời đang xử dụng tôi theo cái nhìn cá nhân tuyệt diệu của chính Ngài, và tất cả mà Ngài đòi hỏi nơi tôi là tôi cứ tin cậy Ngài. Tôi không bao giờ nên nói lên, “Lạy Chúa, điều nầy gây đau lòng cho con biết bao.” Nói theo cách đó là tự làm cho tôi trở nên một chướng ngại vật. Khi tôi chấm dứt không nói với Đức Chúa Trời điều gì tôi muốn nữa, thì Ngài được tự do thực hiện ý chỉ của Ngài trong tôi mà khỏi bị điều gì ngăn trở cả. Ngài có thể nghiền tán tôi, khen ngợi tôi, hoặc làm sự việc gì khác nữa tùy theo Ngài lựa chọn. Ngài chỉ đòi hỏi tôi cách đơn giản là có một đức tin tuyệt đối nơi Ngài và sự nhơn từ của Ngài. Tự thương hại lấy mình là tính chất thuộc về ma quỉ, và nếu tôi cứ dầm mình trong đó tôi không thể nào được Đức Chúa Trời xử dụng cho mục đích Ngài đối với thế giới. Vì làm như vậy tôi tạo cho tôi một “thế giới giữa thế giới” tôi đang sống – ấm cúng và riêng biệt, và Đức Chúa Trời không được phép dời tôi khỏi chỗ đó vì tôi sợ bị “buốt giá” trong đau khổ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons