Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 10/11 – Sự Trèo Lên Tuyệt Đỉnh

Ngày 10/11 – Sự Trèo Lên Tuyệt Đỉnh

“Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu”(Sáng thế ký 22:2)

Mạng lệnh của Đức Chúa Trời là, “Hãy bắt lấy ngay bây giờ,” chứ không phải chờ đến một lúc nào khác. Thật khó tin được về cách mà chúng ta tranh luận! Chúng ta biết về một điều gì đó rất đúng, nhưng chúng ta cố gắng tìm các lý do bào chữa để không làm điều đó ngay tức khắc. Nếu chúng ta muốn trèo lên đỉnh cao mà Đức Chúa Trời đã tiết lộ, thì việc đó không bao giờ có thể hoãn lại đến một lúc nào khác – việc đó phải được làm ngay bây giờ. Và sự hy sinh phải được vận dụng xuyên qua ý chí của chúng ta trước khi chúng ta thực sự thực hiện nó.

“Áp-ra-ham dậy sớm rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy” (22:3). Oâi, thật là một sự đơn sơ lạ lùng của Áp-ra-ham! Khi Đức Chúa Trời phán, ông không “bàn với thịt và máu” (Ga-la-ti 1:16). Hãy coi chừng bạn muốn “bàn với thịt và máu” hoặc ngay cả với các ý nghĩ riêng, sự sáng suốt riêng, và sự hiểu biết riêng của bạn – bất cứ điều gì không dựa căn bản trên tình tương giao cá nhân của bạn với Đức Chúa Trời. Mọi sự nầy gây nên cạnh tranh và ngăn trở sự vâng lời Đức Chúa Trời.

Áp-ra-ham không lựa chọn điều gì sẽ là sự hy sinh của ông. Phải luôn luôn canh chừng sự tự lựa chọn công tác phục vụ Đức Chúa Trời. Lòng hy sinh, hay sự quên mình, có thể là một chứng bệnh làm cho công tác phục vụ của bạn bị yếu đi. Nếu Đức Chúa Trời ban cho bạn chén ngọt ngào, hãy uống chén đó với tấm lòng biết ơn; ngay cả nếu Ngài làm cho chén bạn trở nên đắng, cũng hãy uống chén đó trong sự giao ước với Ngài. Nếu ý chỉ thiên thượng của Ngài đối với bạn có nghĩa là một thì giờ khó khăn và lao nhọc, hãy đi xuyên qua đó. Nhưng không bao giờ tự quyết định chỗ mà bạn sẽ chịu khổ vì Ngài, bằng thái độ như muốn nói lên, “Tôi sẽ chỉ đi dến đó thôi, nhưng không thể đi xa hơn nữa.” Đức Chúa Trời chọn sự thử nghiệm đối với Áp-ra-ham, và Áp-ra-ham đã không trì hoãn hoặc chống đối, nhưng vững vàng trong sự vâng lời. Nếu bạn không sống gìn giữ sự tiếp xúc với Đức Chúa Trời, rất dễ để trách móc Ngài hay đoán xét Ngài. Bạn phải trải qua sự thử thách trước khi bạn có quyền hạn tuyên ra lời phán đoán, bởi vì khi trải qua sự thử thách bạn sẽ học biết được Đức Chúa Trời rõ rệt hơn. Đức Chúa Trời đang làm việc trong chúng ta để đạt đến các mục đích cao hơn của Ngài cho đến khi mục đích của Ngài và mục đích của chúng ta trở nên một.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *