Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Ngày 13/12 – Đời Sống Tuyệt Diệu

Ngày 13/12 – Đời Sống Tuyệt Diệu

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối …” (Giăng 14:27)

Bất cứ lúc nào chúng ta trải qua kinh nghiệm khó khăn trong đời sống cá nhân của chúng ta, chúng ta bị cám dỗ rơi vào sự trách móc Đức Chúa Trời. Nhưng chính chúng ta mới là những người ở trong sự sai quấy, chứ không phải Đức Chúa Trời. Trách móc Đức Chúa Trời chính là chứng cớ chúng ta từ chối quẳng đi một vài sự không vâng lời của một vài khía cạnh nào đó trong đời sống chúng ta. Nhưng liền sau khi chúng ta dứt bỏ các điều nầy, thì mọi sự trở nên rõ rệt như ánh sáng ban ngày cho chúng ta. Bao lâu mà chúng ta còn phục vụ hai vị chủ, bản thân chúng ta và Đức Chúa Trời, sẽ có nhiều sự khó khăn lẫn lộn giữa nghi ngờ và bối rối.

Thái độ của chúng ta phải là thái độ của sự tin cậy trọn vẹn vào Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta đạt đến điểm đó, sẽ không còn gì dễ dàng hơn sống đời sống của một người thánh. Chúng ta gặp các sự khó khăn khi chúng ta cố gắng lấn áp quyền hạn của Đức Thánh Linh cho các mục đích riêng của chúng ta.

Dấu hiệu chấp thuận của Đức Chúa Trời, bất cứ lúc nào bạn vâng lời Ngài, là sự bình an. Ngài mang đến cho chúng ta sự bình an vô biên; không phải sự bình an của thiên nhiên, “như thế gian cho,” nhưng là sự bình an của Chúa Giê-su. Bất cứ lúc nào sự bình an không đến, hãy đợi cho đến khi nó đến, hoặc tìm hiểu tại sao nó không đến. Nếu bạn hành động theo cảm hứng nhất thời của riêng bạn, hoặc theo cảm giác anh hùng, để được người khác thấy, thì sự bình an của Chúa Giê-su sẽ không bày tỏ chính nó trong bạn. Vì điều nầy cho thấy không có sự hoà hợp với Đức Chúa Trời hoặc không có sự tin cậy nơi Ngài. Tinh thần đơn giản, trong sạch, và hoà hợp được phát sinh xuyên qua Đức Thánh Linh, chứ không xuyên qua các quyết định của bạn. Đức Chúa Trời chống lại các quyết định ngoan cố của chúng ta bằng cách kêu gọi sự đơn giản và hợp nhất.

Bất cứ lúc nào tôi dừng lại không vâng lời nữa thì các câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Khi tôi thực sự vâng lời Đức Chúa Trời, thì các vấn đề khó khăn sẽ đến, không phải đến giữa tôi và Đức Chúa Trời, nhưng đến như một phương tiện giúp tâm trí tôi tiếp tục tra xét trong kinh ngạc về lẽ thật đã được bày tỏ của Đức Chúa Trời. Nhưng bất cứ sự khó khăn nào đến giữa Đức Chúa Trời và tôi thì đó chính là kết quả của sự không vâng lời của tôi. Tuy nhiên bất cứ vấn đề nào xảy ra đang khi tôi vâng lời Đức Chúa Trời (và sẽ có rất nhiều sự khó khăn như vậy), hãy tăng lên sự vui mừng bội phần hơn, vì tôi biết Cha tôi biết mọi sự và Ngài đang săn sóc, và tôi có thể canh chừng và đoán trước cách nào Ngài sẽ gỡ các mối khó khăn cho tôi.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons