Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Ngày 15/12 – Vật Lộn Trước Mặt Đức Chúa Trời

Ngày 15/12 – Vật Lộn Trước Mặt Đức Chúa Trời

“Hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời …
Hãy … thường thường … cầu nguyện …” (Ê-phê-sô 6:13,18)

Bạn phải học vật lộn chống lại các sự việc ngăn trở sự giao thông của bạn với Đức Chúa Trời, và vật lộn trong sự cầu nguyện cho người khác; nhưng vật lộn với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện không phải là điều được bày tỏ trong Thánh kinh. Nếu có bao giờ mà bạn thực sự vật lộn với Đức Chúa Trời, bạn sẽ bị què quặt suốt cuộc đời còn lại của bạn. Nếu bạn níu kéo Đức Chúa Trời và vật lộn với Ngài, như Gia-cốp đã làm, đó là vì Ngài làm việc theo một đường lối không thích hợp với bạn và bạn không tán thành, bạn buộc Ngài phải đánh giẹo khớp xương bạn (xem Sáng thế ký 32:24-25). Đừng trở nên một người què quặt bằng cách vật lộn với đường lối của Đức Chúa Trời, nhưng hãy làm một người vật lộn trước mặt Đức Chúa Trời chống lại các sự việc của thế gian, bởi vì “chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần …” (Rô-ma 8:37). Vật lộn trước mặt Đức Chúa Trời sẽ tạo nên ảnh hưởng mạnh mẽ trên vương quốc Ngài. Nếu bạn muốn tôi cầu nguyện cho bạn, và đời sống tôi không trọn vẹn trong Đấng Christ, thì sự cầu nguyện của tôi không đạt được điều gì cả. Nếu tôi thật trọn vẹn trong Đấng Christ, sự cầu nguyện của tôi lúc nào cũng mang lại sự chiến thắng. Sựï cầu nguyện có hiệu quả chỉ khi nào có sự trọn vẹn – “hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời ….”

Hãy phân biệt cách rõ rệt giữa ý chỉ trọn vẹn của Đức Chúa Trời và ý chỉ do Ngài cho phép để Ngài dùng đó làm thành mục đích thánh của Ngài cho đời sống chúng ta. Ý chỉ trọn vẹn của Đức Chúa Trời là bất biến. Chính vì các ý chỉ do Ngài cho phép, hoặc các sự việc khác nữa mà Ngài cho phép đến với đời sống chúng ta, mà chúng ta phải vật lộn trước mặt Ngài. Chính phản ứng của chúng ta đối với các sự việc nầy sẽ làm cho ý chỉ do Ngài cho phép có thể giúp chúng ta đi đến điểm thấy được ý chỉ toàn vẹn của Ngài đối với chúng ta. “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời …” (Rô-ma 8:28) – cho những ai giữ lòng chân thật với ý chỉ trọn vẹn của Đức Chúa Trời – tức là cho sự kêu gọi của Ngài trong Christ Jêsus. Ý chỉ do Ngài cho phép là sự thử nghiệm Ngài dùng để tiết lộ các con trai và con gái thật của Ngài. Chúng ta chớ nên thiếu can đảm và hãy lập tức nói lên, “Vâng, đó là ý chỉ của Cưú Chúa.” Chúng ta không cần phải chiến đấu hay vật lộn với Đức chúa Trời, nhưng chúng ta phải vật lộn trước mặt Đức Chúa Trời với mọi sự việc. Hãy coi chừng bạn bỏ cuộc vì lười biếng. Trái lại, đứng lên với một cuộc tranh chiến vẻ vang và bạn sẽ thấy chính bạn sẽ được trao cho sức mạnh của chính Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons