Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

12 Lý Do Chúa Giê-su Giáng Sinh

12 Lý Do Chúa Giê-su Giáng Sinh

Hội thánh Tin Lành Lời Sự Sống – 12 Lý Do Chúa Giê-su Giáng Sinh

1- “Đây là lý do tại sao Ta đã sinh ra, tại sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho chân lý. Bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng Ta.” (Giăng 18:37)

2- Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ. (1 Giăng 3:8, đọc thêm Hê-bơ-rơ 2:14-15)

3- “Người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội.”(Mác 2:17)

4- “Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.” (Lu-ca 19:10)

5- “Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Mác 10:45)

6- “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, 5để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài. (Ga-la-ti 4:4-5)

7- “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

8- “Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống.” (1 Giăng 4:9)

9- “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” (Giăng 10:10)

10- “Con trẻ nầy đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc trỗi dậy, và là một dấu hiệu gây nên sự chống đối.” (Lu-ca 2:34)

11- “Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, Vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo. Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, Người mù lòa được sáng mắt, Người bị áp bức được tự do; Và công bố năm thi ân của Chúa.” (Lu-ca 4:18-20)

12- “Tôi xin nói, Đấng Christ đã vì chân lý của Đức Chúa Trời mà trở thành đầy tớ của những người được cắt bì, để khẳng định những lời hứa đã ban cho các tổ phụ, và khiến dân ngoại tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài.” (Rô-ma 15:8-9; đọc thêm Giăng 12:27)

Tôi vui mừng được Đức Chúa Trời theo đuổi và yêu thương cùng với anh chị em,
Mục sư John

– Tác giả: John Piper

– Nguồn: desiringGod.org

– Thảo Nguyên dịch –
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons