Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 04/01 – Một Đời Sống Với Năng Lực Bước Theo

Ngày 04/01 – Một Đời Sống Với Năng Lực Bước Theo

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta.”(Giăng 13:36)

Và khi đã nói lời nầy, Ngài tiếp lời với ông: Hãy theo Ta.” (Giăng 21:19). Ba năm trước đây Chúa Giê-su đã phán: “Hãy theo Ta” (Ma-thi-ơ 4:19), và Phi-e-rơ đã theo Ngài không chút ngại ngùng. Aûnh hưởng lôi cuốn của Chúa Giê-su đối với Phi-e-rơ đã khiến ông không thể cưỡng mình được, và ông không cần nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ ông để bước theo. Kế đến ông đã đi đến điểm mà tại đó ông đã chối Chúa, và tấm lòng ông tan vỡ. Nhưng sau đó ông nhận được Đức Thánh Linh và Chúa Giê-su đã lập lại với ông, “Hãy theo Ta” (Giăng 21:19). Ngay lúc đó không có ai hiện diện với Phi-e-rơ ngoài Cứu Chúa Giê-su Christ. Sự “Hãy theo Ta” lần đầu tiên không có gì bí mật cả; đó là sự bước theo trong hình thức. Và bây giờ Chúa Giê-su đang kêu gọi sự hy sinh của chính tấm lòng và sự đầu phục (xem 21:18)

Giữa hai giai đoạn nầy Phi-e-rơ chối Chúa Giê-su bằng lời rủa và sự thề thốt (xem Ma-thi-ơ 26:69-75). Nhưng rồi ông đã hoàn toàn rơi xuống điểm tận cùng của mình, của sự tự mãn mình. Phi-e-rơ không còn lại chút gì của bản thân để nhờ đó có thể tự tin vào chính mình nữa. Cuối cùng, trong tình trạng cùng quẫn đó ông đã sẵn sàng nhận tất cả những gì mà Cứu Chúa, Đấng đã sống lại, đã làm cho ông. “… Ngài … hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh’” (Giăng 20:22). Bất cứ một sự thay đổi nào mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong bạn, không nên chỉ tin vào các điều đó thôi. Bạn phải xây đắp đức tin mình vào một Người – đó là Cứu Chúa Giê-su Christ, cùng với Thánh Linh mà Ngài ban cho.

Tất cả các lời hứa và quyết định của chúng ta cuối cùng sẽ kết thúc bằng thái độ từ chối, vì chúng ta không có năng lực để hoàn thành các sự việc đó. Khi chúng ta rơi xuống điểm tận cùng của đời sống, không chỉ về tinh thần thôi mà về mọi sự khác nữa, lúc đó chúng ta mới có thể “nhận được Đức Thánh Linh.” “Nhận được Đức Thánh Linh” – đây có nghĩa là sự chiếm ngự. Từ nay chỉ có một Người, và chỉ Một mà thôi, trực tiếp điều khiển cuộc đời bạn, đó là Cứu Chúa Giê-su Christ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons