Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 09/01 – Sự Mở Mắt

Ngày 09/01 – Sự Mở Mắt

“Ta sai ngươi đến đặng mở mắt họ, hầu cho họ… được sự tha tội …”(Công vụ các sứ đồ 26:17-18)

Câu Kinh thánh trên là một ví dụ hết sức quan trọng về lẽ thật cô đọng trong sứ điệp cho mỗi một môn đồ của Chúa Giê-su Christ trong toàn Thánh kinh Tân ứớc.

Công việc tối thượng và đầu tiên của Đức Chúa Trời đối với lẽ thật về ân điển được tóm tắt qua câu, “… hầu cho họ được sự tha tội…” Khi một người thất bại trong đời sống Cơ đốc nhân của chính họ, thường thường đó là vì cớ họ chưa bao giờ nhận được một điều gì cả. Dấu hiệu duy nhất của một người được cưú là khi họ đã nhận được điều gì đó từ Cứu Chúa Giê-su Christ. Là công nhân phục vụ Đức Chúa Trời, công việc của chúng ta là mở mắt cho mọi người để họ có thể thấy được và xây khỏi sự tối tăm, hướng về ánh sáng. Tuy nhiên, đây chưa phải là sự cưú rỗi; nhưng chỉ là sự qui đạo, hay sự tin nhận đạo – một bước cố gắng của con người vừa được thức tỉnh. Phần lớn các người được gọi là Cơ đốc nhân đều ở trong trường hợp giống như vậy – và tôi nghĩ đây không phải là một nhận xét quá đáng. Mắt họ được mở ra, nhưng họ chưa nhận lãnh được điều gì cả. Sự qui đạo không phải là sự được sinh lại. Đây là một sự kiện thiếu sót trong sự giảng dạy của chúng ta ngày nay. Khi một người được sinh lại, người đó biết rõ vì cớ mình đã nhận được một điều gì từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, làm món quà tặng cho chính mình, chứ không phải vì nhờ người đó làm mọi quyết định riêng cho mình để nhận được điều đó. Nhiều người có thể có những lời hứa, lời thệ nguyện, và có thể họ cũng nhất quyết làm cho trọn các việc đó, nhưng mọi sự đó không phải là sự cưú rỗi. Sự cưú rỗi có nghĩa chúng ta được đưa đến một nơi mà tại đó chúng ta nhận được một điều gì từ Đức Chúa Trời, qua quyền hạn của Cưú Chúa Giê-su Christ, và đó là sự được tha tội.

Tiếp theo sự kiện trên là công việc thứ nhì đầy quyền năng của ân điển Đức Chúa Trời: “… được… cùng phần gia tài với các thánh đồ…” Trong sự nên thánh, người được sinh lại, với sự suy xét cách thận trọng, sẽ từ bỏ tất cả quyền lợi cá nhân mình vì cớ Cưú Chúa Giê-su Christ, và hoàn toàn dùng chính mình để phản ảnh các công tác phục vụ Đức Chúa Trời đối với người khác.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons