Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 10/01 – Sự Vâng Lời Nào Của Tôi Đối Với Đức Chúa Trời Làm Tổn Phí Cho Người Khác?

Ngày 10/01 – Sự Vâng Lời Nào Của Tôi Đối Với Đức Chúa Trời Làm Tổn Phí Cho Người Khác?

“Khi chúng điệu Đức Chúa Giê-su đi, bắt một người… tên là Si-môn,… buộc phải vác cây thập tự theo sau Ngài” (Lu-ca 23:26)

Nếu chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời thì sẽ có một số người khác trả giá đắc hơn giá chúng ta phải trả, và đây chính là điểm khởi đầu của những nỗi đau khổ. Nếu chúng ta yêu thương Chúa thì sự vâng lời Ngài không làm cho chúng ta mất mát điều gì cả – nhưng là một thú vị. Nhưng đối với những người không yêu thương Chúa, sự vâng lời của chúng ta sẽ là một phí tổn lớn cho họ. Nếu chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời có nghĩa chúng ta gây xáo trộn các chương trình riêng của người khác. Họ sẽ chế nhạo chúng ta như có ý nói, “Bạn gọi đó là Cơ đốc giáo sao?” Chúng ta có thể ngăn ngừa sự đau khổ, nhưng chúng ta không muốn làm như vậy nếu chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời. Chúng ta phải để cho giá của sự vâng phục được trả.

Khi sự vâng phục của chúng ta bắt đầu làm tổn phí cho người khác, tính kiêu ngạo loài người của chúng ta sẽ củng cố chính nó bên trong chúng ta và nói lên, “Tôi sẽ không bao giờ nhận bất cứ một thứ gì của bất cứ một ai cả.” Nhưng chúng ta cần phải nhận, nếu không chúng ta trở nên người không vâng phục Đức Chúa Trời. Chúng ta không có quyền gì để nghĩ rằng sự liên hệ của chúng ta với người chung quanh phải khác hơn sự liên hệ của Cưú Chúa đối với số người theo Ngài trong thời đó (xem Lu-ca 8:1-3).

Sự thiếu tiến triển về đời sống thuộc linh của chúng ta cũng là hậu qủa của sự cố gánh lấy mọi phí tổn đó một mình chúng ta. Và thật ra một mình chúng ta không thể gánh nổi hết mọi sự. Bởi vì khi chúng ta hoàn toàn dấn thân vào toàn diện mục đích của Đức Chúa Trời, thì phải có một số người khác lập tức chịu ảnh hưởng bởi sự vâng phục Ngài của chúng ta. Chúng ta sẽ cứ tiếp tục trung tín và vâng phục Đức Chúa Trời, và sẵn sàng chịu sỉ nhục vì không thể từ chối sự tùy thuộc vào người khác không? Hay chúng ta cứ hành động ngược lại và cứ tiếp tục nói, “Tôi không muốn gây cho người khác bị thiệt hại”? Chúng ta cũng có thể chọn sự không vâng phục Đức Chúa Trời nếu chúng ta muốn, và sự kiện nầy sẽ tức khắc làm cho hoàn cảnh chúng ta trở nên dễ chịu nhẹ nhàng, nhưng điều nầy sẽ làm Đức Chúa Trời buồn lòng. Tuy nhiên, nếu chúng ta vâng phục Ngài, Ngài sẽ săn sóc những người phải chịu thiệt hại vì hậu quả của sự vâng phục Chúa của chúng ta. Chúng ta cứ hãy đơn giản và vâng phục Ngài, và nhường mọi hậu quả của các công việc đó cho Đức Chúa Trời.

Hãy thận trọng về khuynh hướng điều khiển Đức Chúa Trời về các hậu qủa mà bạn muốn có được theo ý mình như là điều kiện của sự vâng phục của bạn đối với Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons