Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Ngày 15/02 – Nguồn Cảm Hứng Cho Một Sự Khởi Xướng Thiêng Liêng

Ngày 15/02 – Nguồn Cảm Hứng Cho Một Sự Khởi Xướng Thiêng Liêng

“Hãy vùng dậy từ trong đám người chết… (Ê-phê-sô 5:14)

Không phải tất cả mọi sự khởi đầu – sự sẵn sàng đứng lên và đặt bước chân đầu tiên vào con đường phục vụ Chúa – đều được chính Đức Chúa Trời gợi nguồn cảm hứng. Có thể có một vài người nói với bạn, “Hãy đứng lên và tiến bước! Hãy vất bỏ hẳn sự do dự và tự làm chủ lấy mình – hãy làm ngay những gì cần phải làm!” Đây là cách khởi đầu của con người bình thường mà chúng ta thường có. Nhưng khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến và nói với chúng ta, với ngụ ý như sau, “Hãy đứng lên và tiến bước,” thì kết quả là thình lình chúng ta cảm thấy đầy nguồn cảm hứng cho một sự khởi đầu.

Tất cả chúng ta đều đã có nhiều ước mơ và nguồn cảm hứng khi chúng ta còn trong tuổi trẻ, nhưng không sớm thì muộn chúng ta đều ý thức rằng chúng ta thật không có năng lực để thành tựu các ước mơ và nguồn cảm hứng đó. Chúng ta không thể làm được mọi điều như lòng chúng ta khao khát, và vì thế chúng ta có khuynh hướng xem mọi sự đó như đã chết. Nhưng Đức Chúa Trời đến và nói với chúng ta, “Hãy vùng dậy từ trong đám người chết…” Khi Đức Chúa Trời ban nguồn cảm hứng Ngài cho chúng ta, nguồn cảm hứng đó sẽ đến trong chúng ta với một sức mạnh lạ lùng đến đỗi chúng ta có thể “vùng dậy từ trong đám người chết” và làm những việc đã được xem như hoàn toàn không có thể. Điều lạ lùng nhất về sự khởi đầu thuộc linh chính là đời sống và sức mạnh chúng ta có được liền sau khi chúng ta “đứng lên và tiến bước.” Đức Chúa Trời không hề ban sẵn cho chúng ta một đời sống chiến thắng – Ngài ban cho chúng ta sức chiến thắng đang khi chúng ta trải qua đời sống. Khi nguồn cảm hứng của Đức Chúa Trời đến, và Ngài phán, “Hãy vùng dậy từ trong đám người chết…,” thì chúng ta phải tự mình đứng lên; Đức Chúa Trời sẽ không đỡ chúng ta đứng lên. Cưú Chúa chúng ta đã phán cùng người teo tay, “Hãy giơ tay ra” (Ma-thi-ơ 12:13). Liền ngay khi người đàn ông giơ tay mình ra, cánh tay người ấy được lành. Nhưng trước hết chính người nầy phải tự bắt đầu. Nếu chúng ta tự khởi sự để chiến thắng, chúng ta sẽ thấy rõ chúng ta có nguồn cảm hứng của Đức Chúa Trời, bởi vì liền ngay khi đó Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh của đời sống.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons