Search
Monday 25 September 2017
  • :
  • :

Posts by: admin

Ngày 22/09 Thông Giải Tiếng Lạ

Khi tôi đang nói với những sinh viên không tin Chúa, những câu hỏi liên quan đến việc nói tiếng lạ thường...

Ngày 21/09 Ân Tứ Phân Biệt Các Thần

Ân tứ rất quan trọng này không phải lúc nào cũng phổ biến. Dường như là có những Cơ đốc nhân quá nghi...

Ngày 20/09 Lời Khôn Ngoan

Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng...

Ngày 19/09 Lời Tri Thức

  Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng...

Ngày 18/09 Ân Tứ Tiên Tri

Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời...

Ngày 17/09 Ân Tứ Chữa Lành

Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được...

Ngày 16/09 – Ân Tứ Nói Tiếng Lạ

Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói....

Định luật gieo và gặt – Bài giảng Chúa nhật 16/09/2012

Đức Chúa Trời đã thiết lập nên những định luật thuộc linh cũng như thuộc thể. Không ai trong chúng ta nằm...

Ngày 15/09 – Những Ân Tứ Đức Thánh Linh.

Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết gì cả về các ân tứ thuộc linh. 1 Côr 12:1 Đôi khi chúng ta dốt nát...

Ngày 14/09 – Sự Hướng Dẫn Của Đức Thánh Linh

Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần, và theo kịp xe đó”. Công vụ 8:29 Ở đây, cũng như trong nhiều...